Các giải pháp hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng nội địa tại Cty da Giầy Hà Nội

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG I 1
TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 1
I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 1
1. Bản chất của nghiên cứu thị trường 1
1.1 Quá trình phát triển của nghiên cứu thị trường 1
1.2 Bản chất và vai trò của nghiên cứu thị trường 2
2. Quy trình nghiên cứu của một cuộc nghiên cứu thị trường 3
2.1 Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu 3
2.2 Thiết kế dự án nghiên cứu chính thức 5
2.2.1 Nguồn dữ liệu 5
2.2.2 Phương pháp nghiên cứu 6
2.2.3 Công cụ nghiên cứu 7
2.2.4 Kế hoạch lấy mẫu 7
2.2.5 Phương pháp tiếp xúc 8
2.3 Thu thập thông tin thị trường 9
2.4 Xử lý thông tin 13
2.4.1 Đánh giá giá trị và biên tập dữ liệu 13
2.4.2 Mã hóa dữ liệu 14
2.4.3 Phân tích và giải thich dữ liệu 14
2.5 Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu 14
3. Nhận định về thị trường giầy dép Việt Nam 15
3.1 Hành vi tiêu dùng của người Việt Nam 15
3.2 Khách hàng của Công ty da giầy Hà Nội 16
II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HỞNG ĐẾN MỘT CUỘC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 18
1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 18
1.1 Môi trường nhân khẩu 18
1.2 Môi trường kinh tế 18
1.3 Môi trường chính trị 19
1.4 Môi trường văn hóa 19
2. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 19
2.1 Khách hàng 19
2.2 Đối thủ cạnh tranh. 20
2.3 Công chúng trực tiếp 21
3. Các yếu tố thuộc marketing – mix 21
4. Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp 22
4.1 Nguồn kinh phí 22
4.2 Trình độ chuyên môn của đội ngũ nghiên cứu thị trường 22
4.3 Hiệu quả của một cuộc nghiên cứu thị trường 23
III. THỰC TẾ CHUNG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 23
CHƯƠNG II
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY DA GIẦY HÀ NỘI 25
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DA GIẦY HÀ NỘI 25
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty da giầy Hà Nội 25
1.1 Sự ra đời và phát triển 25
1.2 Các thời kỳ phát triển 25
2. Tổ chức bộ máy của Công ty da giầy Hà Nội 27
2.1 Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty 27
2.2 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 27
3. Lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm chủ yếu của Công ty 30
II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY DA GIẦY HÀ NỘI 31
1. Thực trạng hoạt động marketing 31
1.1 Đặc điểm và chính sách sản phẩm của Công ty da giầy Hà Nội 31
1.2 Chính sách giá 34
1.3 Chính sách phân phối 35
1.4 Chiến lược quảng cáo khuyếch trương 37
2. Thực trạng nghiên cứu thị trường của Công ty da giầy Hà Nội 38
2.1 Nhận định về biến động thị trường của Công ty da giầy Hà Nội 38
2.2 Thực trạng công tác nghiên cứu khách hàng 39
2.3 Nghiên cứu phân tích các đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Công ty da giầy Hà Nội 44
2.3.1 Công ty Giầy Thăng long 44
2.3.2 Công ty giầy Thượng Đình 45
2.3.3 Công ty giầy Thụy Khuê 46
2.3.4 Đối thủ cạnh tranh nước ngoài 47
3. Phân tích và đánh giá tình hình tiêu thụ theo thị trường của Công ty da giầy Hà Nội trong hai năm 2001 và 2002 48
3.1 Thị trường xuất khẩu 48
3.2 Thị trường trong nước 51
4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong hai năm 2001 và 2002 53
III. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY DA GIẦY HÀ NỘI 55
1. Hoạt động marketing 55
2. Hoạt động nghiên cứu thị trường 55
2.1 Những kết quả đạt được 55
2.2 Những hạn chế 55
CHƯƠNG III
CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY DA GIẦY HÀ NỘI 57
I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY DA GIẦY HÀ NỘI TRONG NHỮNG NĂM TỚI 57
1. Dự báo về ngành giầy da và định hướng phát triển của ngành đến năm 2010 57
2. Phương hướng hoạt động của Công ty da giầy Hà Nội trong những năm tới 57
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA CỦA CÔNG TY DA GIẦY HÀ NỘI 58
1. Nhận thức lại quan điểm hiện nay của Công ty – quan điểm
sản xuất 58
2. Hoàn thiện và mở rộng kênh phân phối trong nớc 59
3. Lập hệ thống thu thập thông tin của khách hàng thông qua hệ thống kênh phân phối 60
4. Bồi dưỡng kiến thức marketing về khách hàng và đội ngũ nghiên cứu thị trường nội địa. 62
5. Lựa chọn nguồn kinh phí hợp lý cho nghiên cứu thị trường 63
6. Thực hiện dịch vụ tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của Công ty 64
7. Hỗ trợ trực tiếp cho Công ty từ phía ngành và nhà nước 65
KẾT LUẬN 67
Xem Thêm: Các giải pháp hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường nhằm thoả mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng nội sẽ giúp ích cho bạn.