Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công Ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công Ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà


  LỜI MỞ ĐẦU


  Thế giới đang trải qua những năm đầu tiên của thế kỷ 21, thế kỷ của bùng nổ thông tin khoa học, của hội nhập kinh tế, của tự do thương mại. Đất nước ta đi lên từ một nước nông nghiệp lạc hậu, nhân dân ta còn nghèo đói, muốn đuổi kịp thế giới, sánh vai cùng bạn bè năm châu mà vẫn phải giữ vững mục tiêu cách mạng là đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một bài toán vô cùng khó khăn. Nền kinh tế công nghiệp của ta vốn đã non trẻ, các doanh nghiệp của ta luôn luôn phải đương đầu với biết bao khó khăn như: tình hình dây chuyền công nghệ cũ kỹ, lạc hậu không còn đáp ứng được yêu cầu về năng suất, độ tinh xảo của sản phẩm; thị trường tiêu thụ còn nhỏ, tình hình huy động vốn kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Trong đó vốn kinh doanh là vấn đề khó khăn nhất đối với các doanh nghiệp, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng quan tâm đến vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn kinh doanh.
  Phát triển kinh tế nghĩa là không ngừng mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để mở rộng quy mô phải có một lượng vốn kinh doanh nhất định. Hơn nữa, vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nó không chỉ giúp doanh nghiệp đứng vững trên thị trường mà còn đưa doanh nghiệp phát triển, đi lên cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Đây là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.
  Mặt khác, trong điều kiện phát triển hiện nay, với xu thế quốc tế hoá ngày càng mở rộng, khoa học công nghệ ngày càng tiến bộ, môi trường cạnh tranh khắc nghiệt thì nhu cầu vốn để kinh doanh nhất là nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất ngày càng lớn. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải trở thành những đơn vị kinh tế độc lập, độc lập về vốn, về công nghệ, tự chủ sản xuất nhất là phải có một lượng vốn đảm bảo cho phát triển.
  Do còn hạn chế nhiều mà phần lớn các doanh nghiệp của ta sử dụng vốn không có hiệu quả, công tác quản lý vốn lỏng lẻo, các biện pháp quản lý đưa ra chỉ mang tính lý thuyết dẫn đến làm ăn thua lỗ và không ít doanh nghiệp đã lâm vào tình trạng phá sản.
  Như vậy, mặc dù các nhà quản lí của ta đã có nhiều cố gắng nhất định vẫn còn rất nhiều vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dung vốn kinh doanh. Xuất phát từ những yêu cầu đó, từ những kiến thức được học trong nhà trường và qua thời gian thực tập ở Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà tôi đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công Ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà ”.  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QỦA SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

  1.1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 3
  1.1.1. Khái niệm chung về vốn 3
  1.1.2. Vai trò của vốn. 4
  1.1.3. Phân loại vốn . 5
  1.1.3.1 Phân theo tính chất sở hữu . .5
  1.1.3.2. Phạm vi nguồn hình thành . .5
  1.1.3.3. Theo thời gian sử dụng .6
  1.1.3.4. Theo nội dung kinh tế . 7
  1.2. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 11
  1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn 11
  1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn của doanh nghiệp . 11
  1.2.2.1. Vòng quay toàn bộ vốn 11
  1.2.2.2. Tỷ suất doanh lợi doanh thu 11
  1.2.2.3. Tỷ suất lợi nhuận tổng vốn 12
  1.2.2.4. Doanh lợi vốn chủ sở hữu 12
  1.2.2.5. Hiệu suất vốn chủ sở hữu . 12
  1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả vốn cố định . 12
  1.2.3.1 Hiệu suất sử dụng vốn cố định 12
  1.2.3.2.Hàm lượng vốn cố định . 13
  1.2.3.3. Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định 13
  1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động .13
  1.2.4.1 Vòng quay vốn lưu động . 13
  1.2.4.2. Hàm lượng vốn lưu động 13
  1.2.4.3. Sức sinh lời vốn lưu động .14
  1.2.4.4. Mức tiết kiệm tuyệt đối vốn lưu động 14
  1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP .14
  1.3.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp .14
  1.3.1.1. Trình độ quản lý doanh nghiệp .14
  1.3.1.2. Năng lực của lao động trong doanh nghiệp 15
  1.3.1.3. Công nghệ, kỹ thuật sản xuất . 15
  1.3.1.4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh . 16
  1.3.1.5. Đặc điểm sản phẩm 16
  1.3.2. Các nhân tố khách quan . 16
  1.3.2.1. Chính sách quản lý vĩ mô của nhà nước đối với doanh nghiệp 16
  1.3.2.2 Tình hình thị trường 17
  1.3.2.3 Môi trường pháp lý 17
  1.4. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP . 17
  1.4.1. Tổ chức, điều hành tốt hoạt động kinh doanh . 17
  1.4.2. Đánh giá và sử dụng tốt nguồn vốn .18
  1.4.3. Đầu tư khoa học công nghệ vào sản xuất 19
  1.4.4. Lựa chọn phương án mục tiêu kinh doanh 20
  CHƯƠNG II
  THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

  2.1. KHÁI QUÁT TRUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ. 21
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà 21
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công Ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà 22
  2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban của Công ty 23
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . 24
  2.1.4.1. Đặc điểm về lao động . 24
  2.1.4.2. Đặc điểm máy móc thiết bị 26
  2.1.3.3. Đặc điểm sản phẩm, thị trường 27
  2.1.4.4. Đặc điểm về nguyên vật liệu và tổ chức sản xuất tại Công Ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà 28
  2.1.4.5. Đặc điểm bộ máy kế toán ở Công Ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà 29
  2.1.4.6. Đặc điểm về tài chính ở Công Ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà . 29
  2.2 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ . 30
  2.2.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây 30
  2.2.1.1. Tình hình sản xuất 30
  2.2.1.2. Tình hình tiêu thụ . 30
  2.2.1.3. Thực trạng sử dụng tổng vốn kinh doanh của Công ty 35
  2.2.2. Thực trạng sử dụng vốn cố định . 38
  2.2.3. Thực trạng sử dụng vốn lưu động 39
  2.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 40
  2.3.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 40
  2.3.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà . 43
  2.3.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà . 47
  2.3.4. Những thuận lợi khó khăn và nguyên nhân trong sử dụng vốn của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà 52
  2.3.4.1 Thuận lợi 52
  1.3.4.2 Những khó khăn và nguyên nhân 53
  CHƯƠNG III
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

  3.1. MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG, PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI . 55
  3.1.1. Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao 55
  3.1.2. Duy trì mức độ tăng trưởng và lợi nhuận 55
  3.1.3. Tăng cường thị phần trên thị trường 56
  3.1.4. Bảo vệ thương hiệu 56
  3.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY . 57
  3.2.1. Nâng cao biện pháp bảo toàn vốn 57
  3.2.2. Tăng nhanh vòng quay vốn lưu động 57
  3.2.3. Tiết kiệm chi phí, sử dụng hợp lý các nguồn lực để tăng tích lũy vốn .58
  3.2.4. Tăng cường công tác quản lý tài chính 58
  3.2.5. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư . 59
  3.2.6. Nâng cao hoạt động quản lý tài chính . 59
  3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC .59
  KẾT LUẬN 61
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 62  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công Ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công Ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status