TÊN ĐỀ TÀI: Một số biện pháp thúc đẩy XK hàng dệt may VN trên thị trường thế giới

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 3
I. VAI TRÒ. 3
II. ĐẶC ĐIỂM 4

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 6
I. THỰC TRẠNG CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 6
1. Về sản lượng. 7
2. Đầu tư nước ngoài : 7
3. Về thiết bị 8
4. Về lương 10
5. Về năng suất: 10
II. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU VÀ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU: 11
III. NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 15
1. Triển vọng, khả năng cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam 15
2. Những vấn đề tồn tại 20

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 27
I. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHUNG 27
1. Đầu tư phát triển 28
2. Chính sách về thị trường xuất khẩu 28
3. Về nguyên liệu và phát triển sản phẩm 29
4. Về phát triển khoa học, kỹ thuật, và chuyển giao công nghệ. 30
II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH 32
1. Phương hướng 32
2. Biện pháp 32
2.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá các loại sản phẩm-
biện pháp có tính chiến lược. 33
2.2. Thiết lập chính sách giá cả thích hợp 34
2.3. Nâng cao uy tín đối với khách hàng. 35
2.4. Các giả pháp về mở rộng thị trường. 36

KẾT LUẬN 38
TÀI LIỆU THAM KHẢO 39Xem Thêm: Một số biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trên thị trường thế giới
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trên thị trường thế giới sẽ giúp ích cho bạn.