Mục lục

Mục lục 1

Lời mở đầu 2

Phần 1. Cơ sở lý luận về chất lượng nhân lực của doanh nghiệp 31.1. Hoạt động của doanh nghiệp và nhân lực đối với hoạt động của DN trong kinh tế thị truờng 3

1.2. Chất lượng nhân lực của Doanh nghiệp 7Phần 2. Thực trạng chất lượng nhân lực của Công ty TNHH LeLong và hướng biện pháp nâng cao . 15

2.1. Đánh giá thực trạng chất lượng nhân lực của công ty TNHH LeLong năm 2005 15

2.2. Ph­¬ng h­íng biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng nh©n lùc cña Doanh nghiÖp 19Kết luận 26

Tài liệu tham khảo: 27


Xem Thêm: Thực trạng chất lượng nhân lực của công ty tnhh le long năm 2005.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng chất lượng nhân lực của công ty tnhh le long năm 2005. sẽ giúp ích cho bạn.