MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1

Chương I: Cơ sở lý luận hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực . 4

I. Tổng quan về đào tạo phát triển nguồn nhân lực . 4

1. Một số khái niệm cơ bản 4

1.1. Nguồn nhân lực . 4

1.2. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 5

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 10

2.1. Nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp 10

2.2. Nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp . 11

3. Quá trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 12

3.1. Xác định nhu cầu đào tạo 13

3.2. Lên kế hoạch chuẩn bị cho việc đào tạo . 17

3.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo . 28

3.4. Đánh giá hiệu quả đào tạo 29

4. Sự cần thiết hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. . 32

II. Lý luận về Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 34

1. Khái niệm Quản lý Nhà nước. 34

2. Vai trò của Quản lý Nhà nước đồi với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 35

3. Các nhân tố Quản lý Nhà nước ảnh hưởng tới công tác đào tạo nguồn nhân lực. 38

3.1. Pháp luật 38

3.2. Các chính sách về đào tạo phát triển nguồn nhân lực 39

3.3. Bộ máy Nhà nước và cán bộ, công chức Nhà nước 42

3.4. Tài sản của Nhà nước . 43

Chương II: Thực trạng Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex. 45

I. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex. . 45

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex. 45

2. Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex. . 46

2.1. Chức năng của công ty cổ phần hoá dầu Petrolimex 46

2.2. Nhiệm vụ của Công ty cổ phần Hoá Dầu Petrolimex 47

2.3. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty 47

3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty. . 47

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. . 49

II. Thực trạng Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex. 50

1. Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex. 50

1.1. Đặc điểm nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex. 50

1.2. Bộ máy thực hiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 52

1.3. Thực trạng xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 55

1.4. Bố trí và sử dụng lao động . 69

1.5. Các chính sách duy trì nguồn nhân lực tại PLC 69

2. Thực trạng Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex . 72

2.1. Pháp luật 72

2.2. Các chính sách về vấn đề GD – ĐT . 73

2.3. Bộ máy Nhà nước và cán bộ công chức Nhà nước . 75

2.4. Tài sản của Nhà nước . 75

III. Đánh giá chung . 76

1. Những thành tựu đạt được 76

2. Hạn chế và nguyên nhân những hạn chế đó. 77

Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex. . 79

I. Nhà nước định hướng đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex. 79

1. Chiến lược phát triển của PLC từ nay đến 2010 và một số giải pháp thực hiện chiến lược này. 79

1.1. Chiến lược của Công ty. 79

1.2. Một số giải pháp thực hiện chiến lược Công ty. 80

2. Phương hướng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex. 82

II. Một số giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex. . 83

1. Hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. . 84

2. Hoàn thiện hệ thống chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex. 86

2.1. Quan điểm cần quán triệt trong quá trình hoàn thiện hệ thống chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực 86

2.2. Đề xuất hoàn thiện, bổ sung các chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 88

3. Kiện toàn hợp lý tổ chức bộ máy Nhà nước và nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 90

4. Tăng cường đầu tư cho sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 92

5. Hoàn thiện cơ cấu của hệ thống giáo dục – đào tạo gắn với đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng giảng viên đào tạo. 94

6. Hoàn thiện hệ thống thanh tra, kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của các cơ quan Quản lý Nhà nước. . 97

7. Nhà nước cần có giải pháp tăng cường cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực. . 98

KẾT LUẬN . 99

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 101


Xem Thêm: Một số Giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại sẽ giúp ích cho bạn.