40
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN NỘI DUNG 2
CHƯƠNG 1:
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TUYỂN CHỌN
NHÂN LỰC 2
1. Nguồn nhân lực là gì? 2
1.1. Nguồn nhân lực là một nguồn lực sống 2
1.2. Nguồn nhân lực là nhân tố chủ yếu tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp 3
1.3. Nguồn nhân lực là nguồn lực mang tính chiến lược 3
1.4. Nguồn nhân lực là một nguồn vô tận 3
2. Tuyển mộ 3
2.1. Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển mộ nhân lực 3
2.2. Các nguồn và phương pháp tuyển mộ nhân lực 4
2.2.1. Các phương pháp tuyển mộ đối với nguồn tuyển mộ từ bên trong tổ chức 4
2.2.2. Các phương pháp tuyển mộ đối với nguồn tuyển mộ từ bên ngoài tổ chức 4
2.3. Đánh giá quá trình tuyển mộ 5
3. Tuyển chọn nhân lực - Một trong những nhân tố quyết định sự thành công của tổ chức 6
3.1. Khái niệm và tầm quan trọng của tuyển chọn 6
3.2. Quá trình tuyển chọn 7
3.3. Một số vấn đề cần quan tâm khi thực hiện công tác tuyển chọn nhân lực trong tổ chức 15
3.4. Đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển chọn 16
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP PHÍA NAM 17
1. Tình hình tuyển dụng 17
1.1. Số lượng lao động tuyển dụng 17
1.2. Tuyển dụng theo lao động 18
1.3. Lao động tuyển dụng vào các loại hình doanh nghiệp 19
1.4. Các hình thức sử dụng để tuyển dụng lao động 20
2. Khó khăn của các doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động đáp ứng nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh 20
2.1. Hầu hết các doanh nghiệp đều không đảm bảo được kế hoạch tuyển dụng lao động cho sản xuất - kinh doanh của mình 21
2.2. Khó khăn trong tuyển dụng lao động 21
2.3. Nguyên nhân 22
2.3.1. Từ phía doanh nghiệp 22
2.3.2. Các yếu tố môi trường 23
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP PHÍA NAM 24
1. Đối với doanh nghiệp 24
2. Đối với nhà nước 24
KẾT LUẬN 25
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 26Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyển chọn nhân lực tại các doanh nghiệp phía N
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyển chọn nhân lực tại các doanh nghiệp phía N sẽ giúp ích cho bạn.