MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Chương I: Cơ sở lý luận của kế hoạch hoá nguồn nhân lực 2
Chương 1: Cơ sở lý luận 3
I. Vai trò của kế hoạch hoá nguồn nhân lực 3
1. Tổng quan về kế hoạch hoá phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch hoá nguồn nhân lực. 3
2. Những yếu tố tác động tới nguồn nhân lực 6
II. Mối quan hệ giữa kế hoạch hoá nguồn nhân lực với các kế hoạch khác trong nền kinh tế. 8
1. Mối quan hệ giữa kế hoạch hoá nguồn nhân lực với kế hoạch tăng trưởng kinh tế. 8
2. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực với kế hoạch hoá vấn đề đầu tư 9
3. Mối quan hệ kế hoạch hoá nguồn nhân lực và kế hoạch hoá chuyển dịch cơ cấu kinh tế 10
III. Yêu cầu và nội dung của kế hoạch hoá nguồn nhân lực 11
1. Nguồn nhân lực là nguồn lực về con người 12
2. Xác định cơ cấu nguồn nhân lực 14
3. Xác định chất lượng nguồn nhân lực 16
Chương II: thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam 18
I. Thực trạng sự phát triển của nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 96- 2000 18
1. Thực trạng sự phát triển dân số và cơ cấu dân số. 18
2. Thực trạng về số lượng nguồn nhân lực 18
3. Thực trạng về chất lượng và cơ cấu nguồn nhân lực ở nước ta 20
II. Mục tiêu phương hướng phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam giai đoạn 96- 2000. 24
1. Mục tiêu 24
2. Đánh giá tổng quát về tình hình thực hiện kế hoạch nguồn nhân lực giai đoạn 1996- 2000 25
Chương III: Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam trong giai đoạn 2000-2010 29
I. Căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch hoá nguồn nhân lực (2000- 2010) 29
II. Mục tiêu phương hướng đặt ra cho nguồn nhân lực giai đoạn 2000- 2010. 31
III. Giải pháp và chính sách phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam giai đoạn 2000-2010 34
1. Thực hiện kế hoạch hoá chính sách 34
2. Phát triển giáo dục và đào tạo 35
3. Các giải pháp về tổ chức, quản lý, sử dụng nhân lực 36
4. Phát triển dịch vụ y tế chăm sóc sức khoẻ cộng đồng 39
Kết luận 41
Tài liệu tham khảo 42


Xem Thêm: Kế hoạch hóa phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam thời kỳ 2000 -2010 - các Giải pháp thực hiện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế hoạch hóa phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam thời kỳ 2000 -2010 - các Giải pháp thực hiện sẽ giúp ích cho bạn.