Mục lục
Lời nói đầu 1
Phần I:
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC . 3
I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI NGUỒN NHÂN LỰC . 3
1.Khái niệm nguồn nhân lực. 3
2.Phân loại Nguồn nhân lực 4
3. Vai trò của Nguồn nhân lực nông thôn trong quá trình
công nghiệp hoá- hiện đại hoá của nước ta. 9
II.NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG THÔN. 12
1.Số lượng Nguồn nhân lực 13
2.chất lượng Nguồn nhân lực. 13
III.CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ 18
1. Đường lối công nghiệp hoá- hiện đại hoá của Đảng 18
2.Thực trạng tình hình kinh tế xã hội 19
3. Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, vùng 19
4. Quan hệ cung cầu về lao động 19
Phần II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂNNGUỒN NHÂN LỰC Ở NÔNG THÔN PHỤC VỤ SỰ NGHIỆPCÔNG NGHIỆP HOÁ- HIỆN ĐẠI HOÁ Ở NƯỚC TA 20
I/ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA NÔNG THÔN VIỆT NAM ẢNH HƯỞNG ĐẾN
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 20
II/ THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG THÔN NƯỚC TA KHI BƯỚC
VÀO THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ- HIỆN ĐẠI HOÁ . 22
1/ Nguồn nhân lực nông thôn chiếm tỉ trọng lớn và tăng nhanh 22
2/ Nguồn nhân lực nông thôn phân bố không đều giữa các ngành
và các vùng 26
3/ Nguồn nhân lực nông thôn còn thiếu việc làm và thu nhập thấp 30
4/ Chất lượng Nguồn nhân lực nông thôn . 37
Phần III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG THÔN PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ- HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC. 45
I/ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI CỦA NƯỚC TA
TRONG NHỮNG NĂM TỚI (2001-2005) . 45
II/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NÔNG THÔN PHỤC
VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ- HIỆN ĐẠI HOÁ Ở NƯỚC TA. 48
1/ Hoàn thiện chính sách phát triển Nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. 49
2/ Hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng ở nông thôn 50
3/Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành nghề nông thôn theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. 51
4/ Nâng cao chất lượng lao động nông thôn. 53
5/ Tăng cường nguồn lực cho phát triển kinh tế và tạo việc làm cho lao động nông thôn . 57
Kết luận 61
Tài liệu tham khảo 62
Xem Thêm: Một số Giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông thôn phục vụ sự nghiệp CCNH - HDH đất nước
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp phát triển nguồn nhân lực nông thôn phục vụ sự nghiệp CCNH - HDH đất nước sẽ giúp ích cho bạn.