96
MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Chương I: Lý luận chung về nguồn nhân lực và sử dụng nguồn nhân lực trong xu thế hội nhập. 3
I. Khái niệm chung về nguồn nhân lực. 3
1.Khái niệm chung về nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực. 3
2.Vai trò của nguồn nhân lực. 5
3.Chức năng nhiệm vụ của nguồn nhân lực trong xu thế hội nhập. 7
II. Sử dụng nguồn nhân lực và một số chỉ tiêu đánh giá nguồn nhân lực. 8
1. Khái niệm về sử dụng nguồn nhân lực. 8
2. Bồi dưỡng và tạo nguồn cho công tác sử dụng nguồn nhân lực. 10
3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 18
III. Tính tất yếu của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 20
1.Cơ hội và thách thức trong xu thế cạnh tranh hiện đại 20
2. Tính khách quan của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. 22
3.Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 25
Chương II: Thực trạng công tác sử dụng nguồn nhân lực tại công ty thiết bị giáo dục 1. 31
I. Những nét chung về công ty thiết bị giáo dục 1. 31
1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 31
2. Loại hình sản suất kinh doanh của công ty. 32
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty thiết bị giáo dục I. 33
4.Đặc điểm kinh doanh và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây. 38
II. Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty thiết bị giáo dục I. 45
1.Cơ cấu lao động tại công ty thiết bị giáo dục I. 45
2. Thực trạng công tác nhân sự tại công ty thiết bị giáo dục I. 48
III. Đánh giá công tác sử dụng nguồn nhân lực taị công ty thiết bị giáo dục I. 51
1. Những kết quả đạt được trong việc sử dụng nguồn nhân lực tại công ty. 51
2. Những khó khăn tồn đọng trong việc sử dụng nguồn nhân lực tại công ty. 53
3.Thách thức trong công tác nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty thiết bị Giáo dục I. 56
Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty thiết bị giáo dục I 58
I. Một số phương hướng chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty thiết bị giáo dục I. 58
1. Xây dựng mới và nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật. 58
2. Mở rộng thị phần và thị trường. 59
3. Đổi mới công tác quản lý. 63
II. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty thiết bị giáo dục I. 65
1. Các giải pháp ngắn hạn. 65
2. Các giải pháp trung hạn. 73
3. Các giải pháp dài hạn. 78
III. Một số kiến nghị. 88
1. Đối với bộ chủ quản. 88
2. Đối với lãnh đạo công ty. 90
3.Đề xuất một số ý kiến. 91
Kết luận 92
Danh mục tài liệu tham khảo 93


BẢNG VIẾT TẮT


PTCS - Phổ thông cơ sở
PTTH - Phổ thông trung học


Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty thiết bị Giáo dục 1 trong xu thế hội nhập
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty thiết bị Giáo dục 1 trong xu thế hội nhập sẽ giúp ích cho bạn.