Mục lục

Phần I : Đào tạo & phát tiển lực lượng công nhân kỹ thuật 1
I. Các khái niệm cần biết trong công tác đào tạo & phát triển 1
1. Khái niệm về công nhân kỹ thuật 1
2. Khái niệm đào tạo & phát triển 3
2.1. Khái niệm liên quan 3
2.2 Đào tạo & phát triển 5
II. Đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật 9
1 Khái niệm đào tạo công nhân kỹ thuật 10
2. Nội dung của đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật 10
3. Phương pháp đào tạo công nhân kỹ thuật 12
III. Hình thức đào tạo và các cơ sở đào tạo 14
1. Hình thức đào tạo công nhân kỹ thuật 14
2. Cơ sở đào tạo công nhân kỹ thuật 17
IV. Nhân tố ảnh hưởng và vai trò của đào tạo phát triển công nhân kỹ thuật 17
1. Các nhân tố ảnh hưởng tới đào tạo công nhân kỹ thuật 17
2. Vai trò của đào tạo &phát triển công nhân kỹ thuật ngày nay 19
IV. Các bước của một chương trình đào tạo. 20
1. Xác định nhu cầu đào tạo công nhân kỹ thuật 20
2. Xác định mục tiêu đào tạo 22
3. Xác định đối tượng đào tạo 23
4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo 23
5. Lựa chọn cơ sở đào tạo và giáo viên 23
6. Tính toán kinh phí đào tạo 23
7. Đánh giá kiểm soát chương trình và cập nhật hồ sơ đào tạo 23
Phần II : Phân tích tình hình đào tạo công nhân kỹ thuật tại Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt nam 25
A. Sự hình thành và phát triển của Tổng công ty CNTT Việt Nam 25
I. Giới thiệu chung về Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam. 25
1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam 25
2. Nhiệm vụ chức năng kinh doanh của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam 27
3. Vị trí, vai trò của ngành công nghiệp tàu thuỷ đối với đất nước .28
4. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam 28
II. Mục tiêu chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2001 – 2010 30
1.Về định hướng phát triển 30
2. Mục tiêu phát triển giai đoạn 2001 –2010 31
3.Quy hoạch giai đoạn năm 2010 đến 2020 32
III. Năng lực của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam . 32
1. Nguồn vốn đầu tư 32
2. Năng lực kỹ thuật công nghệ 33
3. Nguồn nhân lực của Tổng Công ty 34
IV. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội & thách thức của ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam. 35
1. Về nguồn nhân lực 35
2. Về nguồn vốn 36
3. Về công nghệ 36
4. Về thị trường 37
5. Thuận lợi về cơ chế 37
V. Khả năng phát triển của ngành công nghiệp tàu thuỷ để đảm bảo trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 38
1. Công nghiệp tàu thuỷ là ngành công nghiệp có tính truyền thống 38
2. Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam là một ngành công nghiệp có lực lượng lao động tương đối đồng bộ 38
3. Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam là một ngành công nghiệp đã được thử thách và tích luỹ được những kinh nghiệm sản xuất nhất định 38
4. Công nghiệp tàu thuỷ là ngành có khả năng hội nhập được vào thị trường thế giới 39
VI. Đánh giá các hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam năm 2002-2003 41
1. Tình hình sản suất kinh doanh đạt được qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2003 của tổng Công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam 41
2. Về xuất nhập khẩu 43
3. Hoạt động kinh tế đối ngoại 44
4. Đầu tư phát triển 46
5. Công tác khoa học kỹ thuật 47
6. Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 48
B. Phân tích đánh giá công tác đào tạo và phát triển lực lượng công nhân kỹ thuật của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam. 51
I. Nhu cầu về lực lượng công nhân kỹ thuật của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam 51
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, đổi mới khoa học công nghệ giai đoạn 2003 – 2010 52
2. Kế hoạch nguồn nhân lực 53
II. Phân tích lực lượng công nhân kỹ thuật hiện tại của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam. Tình hình đào tạo và Phát triển lực lượng công nhân kỹ thuật .57
1. Tình hình lực lượng công nhân kỹ thuật hiện tại của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam 57
2. Đánh giá công tác đào tạo và phát triển lực lượng công nhân kỹ thuật tai Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam 59
III. Cơ cấu lao động xã hội , đặc điểm của đào tạo nghề trong một số năm vừa qua và vai trò thu hút nguồn nhân lực trong phát triển công nghiệp tàu thuỷ
1. Đặc điểm,cơ cấu của nguồn lao động trong một số năm vừa qua 68
2. Đặc điểm của đào tạo nghề trong một số năm vừa qua 69
3. Vai trò thu hút nhân lực trong phát triển ngành công nghiệp tàu thuỷ 70
IV. Khả năng cung ứng nhu cầu lao đông công nhân kỹ thuật cho Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam 71
Phần III. Phương hướng và giải pháp 74
Kết luận 79

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂUSơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức Tổng công ty 29
Sơ đồ 2: Sơ đồ đánh giá hiệu quả đào tạo
Biểu 1: Kết quả kinh doanh năm 2003 41
Biểu 2: Các chỉ tiêu về khối lượng sản xuất kinh doanh 52
Biểu 3: Nhu cầu công nhân kỹ thuật 2003, 2005 đến 2010 54
Biểu 4: Dự kiến nhu cầu lực lượng công nhân kỹ thuật nhà máy đóng tàu Dung Quất 55
Biểu 5: Nhu cầu nhân lực công nhân kỹ thuật của Tổng công ty đến năm 2010 56
Biểu 6: Phân loại công nhân kỹ thuật theo độ tuổi 57
Biểu 7: Phân loại công nhân kỹ thuật theo cấp bậc thợ 58
Biểu 8: Phân bổ chỉ tiêu dạy nghề 73
Biểu 9: Nhu cầu, khả năng cung ứng, thiếu hụt CNKT của Tổng công ty đến 2010 73


Xem Thêm: Đào tạo lực luợng công nhân kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đào tạo lực luợng công nhân kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủ sẽ giúp ích cho bạn.