TÊN ĐỀ TÀI: Giải pháp thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường CK VN

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 4

1.1. Bản chất của TTCK 4
1.1.1. Bản chất của TTCK 4
1.1.2. Chức năng cua TTCK 4
1.1.3. Hàng hoá trên TTCK 4
1.1.4. Các chủ thể tham gia trên TTCK 5
1.1.5. Cơ cấu của TTCK 6
1.2. Nhà đầu tư và vai trò của nhà đầu tư trên TTCK 6
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới quyết định đầu tư trên TTCK 7

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG THAM GIA CỦA NĐTNN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 8

2.1. Thực trạng hoạt động của TTCK Việt nam 8
2.1.1. Những thành công bước đầu 9
2.1.2. Những tồn tại cần giải quyết 15
2.2. Thực trạng tham gia của các NĐTNN trên TTCK 20
2.2.1. Quy trình tham gia đầu tư chứng khoán của các NĐTNN 20
2.2.2. Tình hình nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam trong thời gian qua 22

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THU HÚT NĐTNN TRÊN TTCK VIỆT NAM 28
3.1 Định hướng phát triển TTCK Việt Nam trong thời gian tới 28
3.2. Giải pháp thu hút nhà ĐTNN vào TTCK Việt Nam 31
3.2.1.Tiếp tục xây dựng khung pháp lý cho TTCK 31
3.2.2. Tăng cung chứng khoán cho thị trường về số lượng, chất lượng và chủng loại 32
3.2.3. Hoàn thiện hệ thống công bố thông tin cho TTCK 33
3.2.4. Chính sách thuế, phí và lệ phí cho nhà ĐTNN 35
3.2.5. Cho phép các công ty chứng khoán được kinh doanh ngoại tệ 36
3.2.6. Xây dựng cơ sở vật chất và đào tạo nguồn nhân lực 36
3.2.7. Tuyên truyền và phổ cập kiến thức về chứng khoán và TTCK cho công chúng 37
3.2.8. Nâng cao chất lượng hoạt động của các TTGDCK, SGDCK, trung tâm lưu ký chứng khoán 38
3.2.9. Tạo cơ chế phối hợp giữa các bộ nghành liên quan 39


Xem Thêm: Giải pháp thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.