MỤC LỤC
CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
I>/ Khái niệm và vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .3
1./ Những khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3
2./Công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp .4
2.1. Mục tiêu của công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp .4
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp 6
2.3. ý nghĩa của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 8
2.4. Tác dụng và đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .9
II- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .10
1- Xác định cầu 10
2- Xác định mục tiêu và xây dựng chương trình đào tạo và phát triển 12
3- Lựa chọn đối tượng đào tạo và phát triển 13
4- Lựa chọn những phương pháp đào tạo và phát triển 14
4.1. Các phương pháp phát triển cán bộ quản trị .14
4.2.Các phương pháp đào tạo công nhân kỹ thuật .15
5- Dự tính chi phí đào tạo 16
6- Đánh giá chương trình đào tạo - hiệu quả công tác đào tạo, và phát triển nguồn nhân lực 16
6.1.Quan điểm về hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 16
6.2. Các phương pháp đánh giá hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .17
7- Những hoạt động bổ trợ để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 21
III- Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp nước ta hiện nay 22

CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI & DỊCH VỤ.
I., Khái quát hoạt động của công ty Cổ Phần Vận Tải & Dịch Vụ 24
1, Quá trình hình thành và phát triển của công ty 24
2, Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 26
2.2 Các lĩnh vực kinh doanh của công ty 26
2.3 Tổ chức sản xuất .26
2.4 Trang bị kỹ thuật .27
3, Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty Cổ Phần Vận Tải và Dịch Vụ 28
3.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh .28
3.2 Bộ máy tổ chức quản lý 29
4, Cơ cấu và đặc điểm của đội ngũ lao động 32
4.1, Cơ cấu lao động của công ty: 32
4.2, Đặc điểm của đội ngũ lao động trong công ty 34
5, Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một số năm gần đây .34
II., Phân tích thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty Cổ Phần Vận Tải & Dịch Vụ .37
1,Nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .37
2, Về giáo trình và đồ dùng phục vụ cho giảng dạy 38
3,Hình thức đào tạo và phát triển 38
4,Tổ chức và quản lý công tác đào tạo 40
5, Nguồn kinh phí cho đào tạo 41
6, Tiến hành đào tạo 42
III., Đánh giá chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ Phần vận Tải và Dịch Vụ 42
1., Thành tích đạt được 42
2., Các hạn chế và nguyên nhân .43
CHƯƠNG III
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
I- Cơ sở định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 45
1- Mục tiêu và chiến lược sản xuất kinh doanh .45
2- Hoàn thiện việc xác định cầu và cơ cấu tổ chức 46
3- Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Vận Tải và Dịch Vụ .48
3.1. Mở rộng và đổi mới công tác tuyển chọn và đào tạo lao động 48
3.2.Thường xuyên phân loại lao động để có chương trình đào tạo thích hợp 51
3.3. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực 53
3.4. Sử dụng các biện pháp hữu hiệu trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 55
3.5. Tổ chức lại bộ phận làm công tác đào tạo và phát triển 57
KẾT LUẬN 59

Xem Thêm: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Cổ Phần Vận Tải và Dịch Vụ.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Cổ Phần Vận Tải và Dịch Vụ. sẽ giúp ích cho bạn.