mục lục
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 2
1.1. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ. 2
1-/ Khái niệm: 2
2-/ Vai trò của quản trị nhân sự. 2
1.2. NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP. 3
1-/ Công tác quản trị nhân sự làm việc gì? 3
2-/ Những phương pháp quản trị nhân sự. 4
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
TẠI NHÀ MÁY XE LỬA GIA LÂM 6
2.1. KHÁI QUÁT VỀ SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ MÁY. 6
2.1.1. Lịch sử hình thành của Nhà máy Xe lửa Gia Lâm. 6
2.1.2. Quá trình phát triển nhà máy. 6
2.1.3. Một số đặc điểm của nhà máy. 7
2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI NHÀ MÁY XE LỬA GIA LÂM.
2.2.1. Cơ cấu nhân sự. 12
2.2.2. Phân bố lược lượng lao động của nhà máy 14
2.2.3. Công tác đào tạo và bồi dưỡng tay nghề đối với công nhân trong nhà máy. 14
2.2.4. Trả lương và các biện pháp kích thích vật chất 16
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ MÁY
VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 18
3.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ MỤC TIÊU CỤ THỂ. 18
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ. 19
KẾT LUẬN 21


Xem Thêm: Quản trị nhân lực tại nhà máy Xe lửa Gia Lâm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị nhân lực tại nhà máy Xe lửa Gia Lâm sẽ giúp ích cho bạn.