môc lôc
Ch­¬ng I : Lý luËn vÒ qu¶n lý nguån nh©n lùc vµ hÖ thèng ISO 1
I.Nguån nh©n lùc. 1
1. Kh¸i niÖm nguån nh©n lùc. 1
2. §Æc ®iÓm cña nguån nh©n lùc. 2
2.1 Sè l­îng nguån nh©n lùc. 2
2.2 ChÊt l­îng nguån nh©n lùc. 2
2.4 C¬ cÊu nguån nh©n lùc. .
II. Qu¶n lý nguån nh©n lùc. 8
1.Kh¸i niÖm qu¶n lý nguån nh©n lùc. 8
2.Néi dung cña qu¶n lý nguån nh©n lùc. 9
2.1 LËp chiÕn l­îc nguån nh©n lùc. 9
2.2 C«ng t¸c ®Þnh biªn. 11
2.2.1 TuyÓn mé nh©n lùc. 11
2.2.2 TuyÓn chän nh©n lùc. 13
2.2.3 Lµm hßa nhËp ng­êi lao ®éng. 14
2.2.4 L­u chuyÓn nh©n lùc. 14
2.3 Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. 15
2.3.1 §¸nh gi¸ sù thùc hiÖn. 15
2.3.2 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. 17
2.4 Tr¶ c«ng cho ng­êi lao ®éng. 18
II.Lý luËn chung vÒ hÖ thèng Qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9001:2000. 19
1.Tæng quan vÒ ISO 19
Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng viÖc sö dông tiªu chuÈn ISO 9001:2000 ®Ó hoµn thiÖn qu¶n lý nguån nh©n lùc. 30
I.Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty. 30
1.LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty CP bª t«ng. 30
2.C¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n. 32
2.1. Héi ®ång qu¶n trÞ 33
2.2. Ban Gi¸m ®èc. 34
2.3. Phßng tæ chøc-hµnh chÝnh. 35
2.4. Phßng kü thuËt-thÞ tr­êng. 36
2.4.1. Chøc n¨ng lµm kÕ ho¹ch. 36
2.4.2. Chøc n¨ng Kü thuËt 36
2.4.3. Chøc n¨ng thÞ tr­êng. 37
2.5. Phßng kÕ to¸n vËt t­. 38
2.6. Ph©n x­ëng s¶n xuÊt 39
3. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh doanh cña C«ng ty. 40
4. Ph©n tÝch mét sè s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty CP bª t«ng. 41
4.1. Quy tr×nh s¶n xuÊt cét ®iÖn vµ èng cèng bª t«ng. 41
4.2. Qui tr×nh s¶n xuÊt kÕt cÊu thÐp phôc vô c«ng t¸c s¶n xuÊt cét ®iÖn. 44
5. Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. 45
5.1. Ph©n tÝch ho¹t ®éng b¸n ra cña C«ng ty. 45
5.2. Ho¹t ®éng Marketing. 47
II.Mét sè thµnh tùu ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh sö dông tiªu chuÈn ISO 9001:2000 vµo qu¶n lý nguån nh©n lùc t¹i C«ng ty CP bª t«ng. 47
1.Nguån nh©n lùc cña c«ng ty. 47
2. VÊn ®Ò qu¶n lý nguån nh©n lùc cña C«ng ty. 52
2.1 C«ng t¸c lËp chiÕn l­îc nguån nh©n lùc. 52
2.2 C«ng t¸c ®Þnh biªn. 53
2.3 Qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. 56
2.3.1 C«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc. 56
2.3.2 C«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. 58
2.4 C«ng t¸c tr¶ c«ng cho ng­êi lao ®éng. 61
2.4.1 C«ng t¸c tiÒn l­¬ng. 61
2.4.2 C«ng t¸c ®·i ngé. 65
Ch­¬ng III:Mét sè gi¶i ph¸p qu¶n lý nguån nh©n lùc theo tiªu chuÈn ISO 9001:2000 t¹i C«ng ty CP bª t«ng. 69
1. Cam kÕt cña l·nh ®¹o c«ng ty trong viÖc duy tr×, c¶i tiÕn, hoµn thiÖn qu¶n lý nguån nh©n lùc theo tiªu chuÈn ISO. 69
2.T¨ng c­êng c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tuyÓn dông nguån nh©n lùc trong C«ng ty. 69
3.C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. 71
3.1 §µo t¹o c¸n bé qu¶n lý. 71
3.2 §µo t¹o c¸n bé kü thuËt 73
Tµi liÖu tham kh¶o. 77



Xem Thêm: Một số Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001 2000 tại công t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001 2000 tại công t sẽ giúp ích cho bạn.