MỤC LỤC​ LỜI GIỚI THIỆU 1
CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 5
1. Nguồn nhân lực . 5
1.1 Khái niệm và phân loại nguồn nhân lực . 5
1.1.1.Nguồn nhân lực có sẵn trong dân cư . 6
1.1.2 .Nguồn nhân lực tham gia vào hoạt động kinh tế . 6
1.1.3 .Nguồn nhân lực dự trữ . 7
1.2.Vai trò nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình hội nhập . 8
1.2.1 Con người là động lực của sự phát triển . 9
1.2.2 Con người là mục tiêu của sự phát triển . 10
1.2.3 Yếu tố con người trong phát triển kinh tế xã hội . 11
2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện nay . 12
2.1 Đào tạo nguồn nhân lực . 14
2.1.1. Khái niệm . 14
2.1.2 Thực trạng về đội ngũ lao động được đào tạo ở việt nam . 16
2.1.2.1 Cấu trúc đội ngũ lao động được đào tạo . 16
2.2. Phát triển nguồn nhân lực . 19
2.2.1 Khái niệm . 19
2.2.2 Hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 20
3. Phân loại hình thức đào tạo và phát triển . 20
3.1. Phân loại 20
3.2. Xu hướng đào tạo và phát triển thế kỷ 21. 24
4. Nội dung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 25
4.1 Nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhânlực . 25
4.2 Tiến trình đào tạo và phát triển . 26
4.3 Phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 26
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TECHCONVINA 31
1.Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển của tổ chức . 31
1.1 Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội . 31
1.2.Vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển của tổ chức . 32
1.2.1.Nguồn nhân lực đối với các tổ chức kinh tế . 32
1.2.2.Thực trạng về nguồn nhân lực của CôngTy têchconvina . 35
3. Thực trạng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 36
3.1 Cấu trúc đội ngũ lao động được đào tạo . 36
3.2.Vấn đề sử dụng đội ngũ lao động sau đào tạo ,bồi dưỡng . 40
4.Đánh giá thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam . 42
4.1 Một số đặc điểm của con người ,người lao động việt nam . 42
4.2 Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực về đào tạo và phát triển . 44
4.21 Đặc trưng dân số và nguồn nhân lực Việt nam . 44
4.2.2 Đánh giá thực trạng về đào tạo và phát triển . 45
CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TECHOCONVINA. 48
1.Phương hướng trong thời gian tới . 48
2.Một số giải pháp khả thi về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công Ty Techconvina . 50
2.1 Xu hướng chung của thị trường. 50
2.2 Một số giải pháp khả thi về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty techconvina . 51
3. Một số điểm cần lưu ý khi áp dụng các giải pháp trên . 61

Xem Thêm: Thực trạng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty techconvina
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty techconvina sẽ giúp ích cho bạn.