Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. TRẦN XUÂN CẦU
61
Sinh viờn:TRẦN THỊ THU HUYỀN – Khoa Kinh tế & Quản lý NNL

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
1.Tính cấp thiết của đề tài. 1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
4. Các phương pháp nghiên cứu. 2
PHẦN I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC. 3
I. Một số khỏi niệm liờn quan: 3
1. Nguồn nhõn lực trong tổ chức : 3
2. Đào tạo nguồn nhân lực. 3
II. Tiến trỡnh đào tạo nguồn nhân lực. 4
1. Xác định nhưu cầu đào tạo. 4
1.1. Khỏi niệm: 4
1.2.Cơ sở xác định nhưu cầu đào tạo. 4
1.3. Phương pháp xác định nhưu cầu đào tạo. 5
2. Xác định mục tiêu đào tạo. 7
3. Lựa chọn đối tượng đào tạo. 7
4. Xây dựng chương trỡnh đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo. 7
a.Phương pháp đào tạo trong công việc. 7
b. Đào tạo ngoài công việc. 9
5. Lựa chọn đào tạo giáo viên. 12
6. Dự tính chi phí đào tạo. 12
7. Đánh giá chương trỡnh và kết quả đào tạo. 13
III. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nhân lực 14
1. Nhõn tố chủ quan 14
a. Quan điểm của nhà lónh đạo. 14
b. Chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 14
c. Nguồn nhõn lực trong doanh nghiệp. 15
2. Nhõn tố khỏch quan. 15
a. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiến bộ khoa học công nghệ. 15
b. Kinh phí và cơ sở vật chất cho công tác đào tạo. 16
c. Nhõn tố khỏc. 16
PHẦN II. PHÂN THÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11. 17
I. Tổng quan về Cụng ty. 17
1. Quỏ trỡnh hỡnh thành phỏt triển của Cụng ty. 17
2. Các đặc điểm của Công ty. 18
2.1 Đặc điểm về hoạt động sản xuất, thị trường kinh doanh. 18
2.2.Tỡnh hỡnh doanh thu, lợi nhuận của cụng ty . 18
2.3. Đặc điểm về nguồn nhân lực trong Công ty. 19
2.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của công ty. 23
II. Đánh giá thực trạng thực hiện công tác đào tạo . 25
1. Kết quả đào tạo tại Công ty cổ phần sông Đà 11 trong thời gian qua. 25
1.1. Kết quả đào tạo đạt được về số lượng đào tạo. 25
1.2. Đánh giá chung về kết quả đạt được chất lượng đào tạo. 29
2. Thực trạng tiến hành công tác đào tạo tại Công ty Cổ phần sông Đà 11. 30
2.1.Bộ phận phụ trách công tác đào tạo tại Công ty. 30
2.2. Xác định nhưu cầu đào tạo. 31
2.3. Thực trạng xác định mục tiêu đào tạo. 35
2.4. Lựa chọn đối tượng đào tạo. 35
2.5. Thực trạng lựa chọn phương pháp đào tạo 37
2.6. Xây dựng chương trỡnh đào tạo và đội ngũ giáo viờn. 38
2.7. Kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo. 42
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty. 46
3.1. Nhõn tố chủ quan. 46
3.2. Nhõn tố khỏch quan. 48
4. Sự cần thiết phải tiến hành hoạt động đào tạo tại Công ty sông Đà 11. 48
PHẦN III. GIẢP PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY CỐ PHẦN SÔNG ĐÀ 11. 50
I.Phương hướng phát triển Công ty trong thời gian tới. 50
1. Cỏc chỉ tiờu kinh tế tài chớnh. 50
Cỏc chỉ tiêu công ty trong năm 2008 đều tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, để đạt được mục tiêu trên thỡ cụng ty cú mục tiờu phỏt triển về mọi mặt như sau: 51
2. Công tác nhân lực, kế hoạch đào tạo nhân lực năm 2008. 51
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực. 52
1.Hoàn thiện công tác xác định nhưu cầu đào tạo. 52
a. Dựa theo mục tiờu sản xuất kinh doanh của cụng ty. 53
b.Tiến hành hoạt động phân tích công việc cụ thể, khoa học. 53
c.Tiến hành công tác đánh giá thực hiện công việc khoa học, chính xác. 57
d.Xây dựng phiếu xác định nhưu cầu đào tạo hợp lý. 60
2. Xác định mục tiêu đào tạo cụ thể, rừ ràng. 60
3. Lựa chọn đối tượng đào tạo chính xác. 62
4. Đa dạng hóa các loại hỡnh đào tạo. 63
5. Hoàn thiện kế hoạch và nội dung chương trỡnh ĐT. 64
6. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. 66
7. Xây dựng toàn diện và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đào tạo. 67
8. Hoàn thiện chương trỡnh đánh giá hoạt động đào tạo. 68
9.Một số giải phỏp khỏc. 70
a. Hoàn thiện hệ thống thụng tin về nhõn lực và đào tạo. 70
b .Hỡnh thành đội ngũ chuyên trách về hoạt động đào tạo. 71
c. Đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động đào tạo. 72
d.Đào tạo gắn với khuyến khích người lao động. 72
KẾT LUẬN 74
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75


Xem Thêm: Hoàn thiện Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần sông Đà 11
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần sông Đà 11 sẽ giúp ích cho bạn.