Mục lục
Lời mở đầu 4
PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DNNN VÀ NGUỒN NHÂN LỰC 6
I. Nguồn nhân lực 6
1. Khái niệm và phân loại nguồn nhân lực 6
1.1. Nguồn nhân lực có sẵn trong dân cư 7
1.2. Nguồn nhân lực tham gia vào hoạt động kinh tế 7
1.3. Nguồn nhân lực dự trữ 7
2. Vai trò nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 8
2.1. Con người là động lực của sự tồn tạI và phát triển DN 9
2.2. Con người là mục tiêu của sự phát triển DN 9
2.3. Yếu tố con người trong sự phát triển sản xuất kinh doanh DN 10
II. Chính sách phát triển nguồn nhân lực của một số nước trên thế giới 10
1.Quản lí hệ thống giáo dục - đào tạọ 11
2.Tăng cường ngân sách cho giáo dục - đào tạo 12
3.Sử dụng nguồn nhân lực trong nền kinh tế 12
4.Vai trò của chính phủ trong phát triển nguồn nhân lực 13 13
Phần II. Thực trạng nguồn nhân lực và chính sách phát triển nguồn nhân lực trong các DNNN 14
I. Tình hình hoạt động của các DNNN 14
1. Những thành tựu của DNNN 14
1.1. Tuy số lượng doanh nghiệp giảm nhưng quy mô vừa và lớn nhiều hơn 15
1.2. Liên doanh liên kết giữa DNNN với các thành phần kinh tế khác phát triển 17
1.3. Công nghệ phương tiện, phương pháp quản lí kinh doanh có hiệu quả hơn 17
1.4. Hiệu quả kinh tế – xã hội của DNNN ngày càng tăng 19
1.5 . Tốc độ tăng trưởng của DNNN nhanh hơn tốc độ tăng tưởng chung 20
2. Những tồn tại và yếu kém của DNNN 20
2.1. Số doanh nghiệp có tỷ lệ lãi cao chưa nhiều, số thua lỗ và hoà vốn còn không ít 21
2.2. Số lượng DNNN có vốn và quy mô lớn chưa nhiều 21
2.3. Chủng loại mặt hàng còn đơn điệu cơ cấu sản xuất hàng hoá chưa hợp lý 22
2.4. Trong liên doanh làm ăn với nước ngoài còn thua lỗ 22
II. Thực trạng về nhân trong các DNNN 22
1. Tình trạng lao động dôi dư trong các DNNN từ khi thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển 22
2. Tình trạng chất lượng của lực lượng lao động trong các DNNN 25
2.1. Thực trạng về sức khoẻ của nguồn nhân lực 25
2.2. Trình độ văn hoá của nguồn nhân lực 26
2.3. Trình độ chuyên môn kỹ thuật 26
Phần III. Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong các DNNN 29
I. Những giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động 29
1. Thúc đẩy quá trình sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 29
2. Đổi mới cơ chế quản lí lao động 30
3. DNNN cần liên kết và giúp đỡ các thành phần kinh tế khác phát triển 30
4. DNNN cần xây dựng các chiến lược đào tạo và bồi dưỡng phát triển nhân lực 30
5. Nâng cao hiệu quả cổ phần hoá DNNN 31
II. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các DNNN 31
1. Chính sách lương và thu nhập hợp lí cho đội ngũ cán bộ 31
2. Chính sách bồi dưỡng văn hoá cho người lao động 32
3. Chính sách hỗ trợ cho người lao động khi gặp khó khăn 32
4. Chính sách gắn trách nhiệm của DNNN với đào tạo và đào tạo lại 33
5. Chính sách về kinh phí của DNNN để tuyển chọn và bồi dưỡng cán bộ quản lí cấp cao 33
6. Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức cho đội ngũ lao động 33
7. Lựa chọn cơ cấu hợp lí và hiệu quả 33
Kết luận 35
TàI liệu tham khảo 36Lời mở đầu
Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là nên kinh tế nhiều thành phần. Đó là một tất yếu khách quan và cần thiết. Đại hội Đảng lần thứ VI - Đại hội đánh dấu bước ngoặt của công cuộc đổi mới - Đã khẳng định: Thực hiện nhất quán, lâu dài chính sách kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Chủ chương này được Đại hội VII, Đại hội VIII của Đảng tiếp tục khẳng định và bổ sung làm rõ thêm, trong quá trình thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần, Đảng ta luôn khẳng định DNNN có vai trò, vị trí then chốt trong nền kinh tế quốc dân.
Tại hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN đã khẳng định: “ DNNN đã chi phối được các ngành, lĩnh vực then chốt và sản phẩm chủ đạo, ổn định và phát triển kinh tế xã hội, tăng thế và lực cho đất nước. DNNN chiếm một tỉ trọng lớn trong tổng sản phẩm trong nước ”. Tuy nhiên Hội nghị cũng đã chỉ rõ những yếu kém của DNNN như: “ quy mô còn nhỏ, cơ cấu chưa hợp lý, chưa thật sự tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt; nhìn chung công nghệ lạc hậu, quản lý còn thấp kém, ”. Như vậy, tại hội nghị đã đưa ra những yếu kém của DNNN, và đồng thời hội nghị cũng đã chỉ những nguyên nhân gây ra, trong số đó có nguyên nhân thuộc về nguồn nhân lực. Và em cho rằng đây là một trong những nguyên nhân cơ bản và rất quan trọng dẫn tới nhiều yếu kém của DNNN. Bởi vì, thực chất mọi hoạt động từ việc sắp xếp, bố trí lại doanh nghiệp, cho đến việc quản lý doanh nghiệp đều do con người nắm giữ và quyết định. Do đó, bài viết “chính sách phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp Nhà nước ” muốn làm rõ vai trò, thực trạng của nguồn nhân lực trong DNNN và đưa ra các giải pháp phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh của các DNNN.


Nội dung bài viết bao gồm 3 phần:
ỉ Phần I: Những vấn đề lý luận về DNNN và nguồn nhân lực
ỉ Phần II: Thực trạng nguồn nhân lực và chính sách phát triển nguồn nhân lực trong các DNNN
ỉ Phần III: Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong các DNNNTheo em, đề tài này không còn gì là mới mẻ và đã được các nhà khoa học nghiên cứu. Nhưng em muốn nghiên cứu nó để được hiểu rõ hơn về thực trạng nguồn nhân lực trong các DNNN và hy vọng tìm kiếm được phương án để phát triển nguồn nhân lực. Mặc dù trong quá trình viết bài đã được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo, nhưng do khả năng và nguồn thông tin còn hạn chế nên bài viết chưa được hoàn thiện. Vì vậy, em rất mong được sự đóng góp ý kiến của cô để em nhận thức được đúng vấn đề.
Em xin chân thành cảm ơn!


Hà Nội, 6/11/2004
Sinh viên: Lê Văn Thọ

Xem Thêm: Chính sách phát triển nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp Nhà nước
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách phát triển nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp Nhà nước sẽ giúp ích cho bạn.