đề án môn học hoàng văn trường- qlkt43a
41
Các giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam
Mục lục

Phần I:
nhữnh vấn đề lý luận 3

I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI NGUỒN NHÂN LỰC 3
1. Nguồn nhân lực có sẵn trong dân cư 4
2. Nguồn nhân lực tham gia vào hoạt động kinh tế 4
3. Nguồn nhân lực dự trữ 5
II. VAI TRÒ NGUỒN NHÂN LỰC 6
1. Con người là động lực của sự phát triển 7
2. Con người là mục tiêu của sự phát triển 8
3. Yếu tố con người trong sự phát triển kt- xã hội 8

III. CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH NGUỒN NHÂN LỰC 9
1. Chỉ tiêu số lượng 9
1.1. Chỉ tiêu về quy mô nguồn nhân lực 9
1.2. Chỉ tiêu phản ánh tốc độ tăng nguồn nhân lực 9
2. Các chỉ tiêu chất lượng 9
2.1.Chỉ tiêu phản ánh tình trạng sức khỏe của nguồn nhân lực 9
2.2. Chỉ tiêu biểu hiện trình độ văn hóa của nguồn nhân lực 11
2.3. Chỉ tiêu biểu hiện trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động 11
2.4. Chỉ số phát triển con người(HDI – Humen Devalopment Index) 12

IV CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
( Kinh nghiệm một số nước trên thế giới) 13
1. Chiến lược phát triển con người là trung tâm của sản xuất 13
2. Phát triển đồng bộ của giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục 14
3. Tuỳ vào điều kiện và quan niệm của từng nước 15
4. Phát triển hợp lý hệ thống giáo dục 16


Phần II Thực trạng nguồn nhân lực ở Việt Nam

I THỰC TRẠNG VỀ SỐ LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 18
1. Thực trạng về quy mô nguồn nhân lực 18
2. Thực trạng về tốc độ tăng nguồn nhân lực 20

II THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 20
1. Thực trạng về sức khoẻ của nguồn nhân lực 21
2. Về trình độ văn hóa của nguồn nhân lực 22
3. Trình độ chuyên môn kỹ thuật của nguồn nhân lực 25

III NGUYÊN NHÂN VỀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 28
1. Cuộc sống của người lao động chưa được bảo đảm 28
2. Cơ cấu giáo dục giữa các bậc học, ngành học, khối ngành học 29
3. Kinh phí đào tạo
4. Mục tiêu nội dung chương trình, hình thức, phương thức và phương pháp đào tạo
5. Đội ngũ giáo viên ở các trường còn yếu
6. Một số bộ phận nhỏ công nhân chưa nhận thức được đầy đủ về sự cần thiết phải nâng cao trình độ


Phần III Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam 30

I QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1. Chất lượng nguồn nhân lực giữ vai trò quyết định sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hoá ở nước ta 30
2. Giáo dục giữ vị trí quyết định phát triển nguồn nhân lực 30
3. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục và tạo điều kiện phát triển tài năng 31
4. Phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cuả đất nước 31
5 Phát triển nguồn nhân lực là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân 32
6. Phát triển nguồn nhân lực phải tính đến sự hội nhập Quốc tế và khu vực trên cơ sở kế thừa và giữ vững những tinh hoa văn hoá cuả dân tộc 32

II GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 33
1. Đổi mới mục tiêu đào tạo và chương trình ,phương pháp dạy học 33
2. Thực hiện phân hoá dạy học tích cực gắn với hướng nghiệp 34
3. Tăng cường đầu tư và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn giáo dục 34
4. Xây dung đội ngũ giáo viên 35
5. Đổi mới công tác quản lý và đào tạo cán bộ quản lý giáo dục phổ thông 35
6. Thực hiện công tác phổ cập 35
7. Liên kết chặt chẽ đào tạo , nghiên cứu khoa hoc và sản xuất 35
Tài liệu tham khảo 36


Xem Thêm: Các Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.