MỤC LỤC

nội dung Trang
MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG 1: KINH TẾ TRI THỨC VÀ YÊU CẦU CỦA KINH TẾ TRI THỨC ĐỐI VỚI NGUỒN NHÂN LỰC 6
1.1. Khái niệm kinh tế tri thức 6
1.1.1. Sự xuất hiện và xu hướng phát triển kinh tế tri thức 6
1.1.2. Bản chất và đặc điểm của Kinh tế tri thức 11
1.2. Những yêu cầu đối với nguồn nhân lực trong nền kinh tế tri thức 19
1.2.1. Khái niệm nguồn nhân lực 19
1.2.2. Một số yêu cầu của kinh tế tri thức đối với nguồn nhân lực 23
1.3. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực theo hướng kinh tế tri thức của một số quốc gia 28
1.3.1. Các nước phát triển 28
1.3.2. Các nước đang phát triển 28
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM TRƯỚC YÊU CẦU CỦA KINH TẾ TRI THỨC 31
2.1. Phân tích thực trạng chất lượng về mặt trí lực của nguồn nhân lực Việt Nam. 36
2.1.1. Trình độ học vấn 36
2.1.2. Trình độ chuyên môn kỹ thuật 43
2.2. Nhận xét chung 55
2.2.1. Thành tựu đạt được 56
2.2.2. Những hạn chế 57
2.2.3. Nguyên nhân của những hạn chế 59
2.3. Một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực cho tương lai 64
2.3.1. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển hài hoà các yếu tố của nền kinh tế 65
2.3.2. Tăng cường đầu tư cho giáo dục - đào tạo 66
2.3.3. Tiếp tục cải cách giáo dục - đào tạo 68
2.3.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực hiện có 75
KẾT LUẬN 82
TÀI LIỆU THAM KHẢO 84


Xem Thêm: Thực trạng và Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trước yêu cầu của kinh tế tri thức
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trước yêu cầu của kinh tế tri thức sẽ giúp ích cho bạn.