TÊN ĐỀ TÀI:Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Cty Cát Lâm

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1. 3
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3
1.1 Một số định nghĩa cơ bản. 3
1.1.1 Định nghĩa về thị trường. 3
1.1.2 Phân loại thị trường. 4
1.1.3 Vai trò của thị trường tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp. 7
1.1.3.1 Nhân tố quan trọng đối với sự tồn tại của doanh nghiệp. 7
1.1.3.2 Điều hòa sản xuất và lưu thông hàng hóa. 8
1.1.3.3 Phản ánh sức mạnh của doanh nghiệp trên thị trường. 9
1.1.4 Sự cần thiết của việc củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 9
1.1.4.1 Việc củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 9
1.1.4.2 Sự cần thiết của việc củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nền kinh tế. 10
1.1.4.3 Mục đích của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 12
1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 12
1.1.5.1 Các yếu tố cấu thành thị trường. 13
1.1.5.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 15
1.1.6 Các hình thức duy trì và mở rộng, phát triển thị trường. 21
1.1.6.1 Phát triển sản phẩm 21
1.1.6.2 Phát triển thị trường về khách hàng. 22
1.1.6.3 Phát triển thị trường về phạm vi địa lý. 22
1.1.6.4 Phương pháp đẩy mạnh tiêu thụ. 23
1.1.7 Phương hướng mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm 24
1.1.7.1 Phát triển theo chiều rộng. 24
1.1.7.2 Phát triển theo chiều sâu. 24
1.1.7.3 Phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. 25


Chương 2. 27
THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠICÔNG TY TNHH 27
CÁT LÂM . 27
2.1. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty. 27
2.1.1. Lịch sử hình thành. 27
ĐỐI TÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC . 29
2.1.2 Nhiệm vụ của doanh nghiệp. 30
2.1.3. Đặc điểm của cơ cấu tổ chức của công ty. 31
2.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật 37
2.1.5. Đặc điểm về bố trí mặt bằng nhà xưởng. 38
2.1.6 Đặc điểm sơ đồ sản xuất 39
2.1.7 Đặc điểm về tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh trong 5 năm. 41
2.2 Đặc điểm thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Cát Lâm. 44
2.3 Thực trạng tình hình duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty Cát Lâm. 45
2.3.1 Bộ phận thực hiện. 45
2.3.2 Công tác lập kế hoạch duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 46
2.3.2.1 Nghiên cứu dự báo thị trường. 47
2.3.2.2 Phân đoạn thị trường. 47
2.3.2.3 Thị trường mục tiêu. 48
2.3.2.4 Lên kế hoach thực hiện chu kỳ bán hàng và chu kỳ Marketing. 48
2.3.2.5 Phân tích đánh giá kết quả hoạt động duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 49
2.3.3 Các kênh phân phối và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 50
2.3.3.1 Các kênh phân phối 50
2.3.3.2 Tổ chức kênh phân phối 50
2.3.3.3 Quản lý kênh phân phối 51
2.3.4. Quy trình phân phối sản phẩm tại doanh nghiệp. 52
2.3.5.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp. 53
2.3.5.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp theo thị trường từ năm 2005 đến năm 2009. 54


Chương 3. 56
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CÁT LÂM . 56
3.1 Đánh giá hoạt động duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Cát Lâm. 56
3.1.1 Những kết quả đạt được. 56
3.1.2 Những tồn tại 57
3.1.3 Nguyên nhân chủ quan. 58
3.1.4 Nguyên nhân chủ quan. 59
3.2 Mục tiêu hướng đến trong thời gian tới của công ty Cát Lâm 59
3.3 Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH Cát Lâm. 60
3.3.1 Tăng cường công tác điều tra và nghiên cứu thị trường. 60
3.3.2 Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm và tăng cường xúc tiến bán hàng 64
3.3.2.1 Công ty cần sử dụng các hình thức xúc tiến. 64
3.3.2.2 Công tác tổ chức bán hàng cần chặt chẽ hơn. 64
3.3.2.3 Các dịch vụ kèm theo. 64
3.3.2.4 Tăng cường hoạt động thông tin quảng cáo. 64
3.3.2.5 Xây dựng các chính sách về giá. 65
3.3.3 Xây dựng chiến lược sản phẩm thích hợp. 65
3.3.3.1 Xác đinh sản phẩm trên thị trường. 66
3.3.3.2 Lựa chọn đặc tính tiêu dùng của sản phẩm 66
3.3.3.3 Biến đổi chủng loại sản phẩm 67
3.3.4 Đầu tư nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ tự động. 67
3.3.5 Mở rộng mạng lưới tiêu thụ. 69
3.3.6 Coi trọng công tác quản trị nhân sự của công ty. 70
3.3.7 Cải thiện và củng cố uy tín của công ty trên thị trường. 71
3.3.8 Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng và quan hệ khách hàng. 73


KẾT LUẬN 75
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77


Xem Thêm: Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty Cát Lâm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty Cát Lâm sẽ giúp ích cho bạn.