TÊN ĐỀ TÀI: Một số biện pháp xúc tiến, xâm nhập &mở rộng & mở rộng thị trường của Cty thiết bị đo Điện sang thị trường Mỹ9191


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ DUY TRÌ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 6

I. Khái niệm, nội dung và vai trò của thị trường đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . 6
1. Khái niệm thị trường 6
2. Vai trò của thị trường đối với hoạt động của doanh nghiệp . 7
3. Các chức năng của thị trường. 8
II. Nội dung, phương pháp thâm nhập Và mở rộng thị trường xuất khẩu. 10
1. Các phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài và kênh phân phối tương ứng. 10
a. Xuất khẩu 10
b. Xuất khẩu trực tiếp. 17
2. Lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài. 24
a. Những cách tiếp cận khác nhau trong lựa chọn phương thức thâm nhập 24
b. Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn cách thức thâm nhập. 26
3. Các chiến lược mở rộng thị trường nước ngoài 28
III. Sự cần thiết của việc xâm nhập, duy trì, mở rộng thị trường và các nhân tố ảnh hưởng đến việc xâm nhập, duy trì, mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp nói chung và công ty thiết bị đo điện nói riêng. 33
1. Sựa cần thiết của việc xâm nhập, duy trì và mở rộng đối với doanh nghiệp . 33
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xâm nhập, duy trì và mở rộng thị trường nước ngoài của doanh nghiệp . 34

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG DUY TRÌ, MỞ RỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN HÀ NỘI. 37
I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty thiết bị đo điện Hà nội. 37
1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Thiết bị đo điện. 37
a. Giai đoạn khởi đầu 37
b. Giai đoạn 1989-1991. 37
c. Giai đoạn 1991 - đến nay. 39
2. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của công ty thiết bị đo điện. 41
a. Tổ chức quản lý. 41
b. Mối quan hệ công tác giữa các phòng ban nghiệp vụ- kỹ thuật. 46
c. Tổ chức sản xuất. 48
3. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua. 49
II. Tình hình xâm nhâp, duy trì, và mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty trong năm qua. 51
1.Vị trí hoạt động xuất khẩu trong Công ty. 52
3. Đánh giá chung về tình hình xuất khẩu của Công ty trong năm gian qua. 53
a. Những kết quả đạt được 53
b. Những khó khăn mà công ty gặp phải. 54
III. Thị trường Mỹ và các vấn đề đặt ra đối với việc xuất khẩu của công ty. 55
1. Khái quát chung về thị trường Mỹ. 55
2. Những thách thức gặp phải khi thâm nhập thị trường Mỹ. 57
a. Tính cách kinh doanh và tiêu dùng của người Mỹ. 57
b. Một số vấn đề về luật pháp Mỹ. 58

CHƯƠNG III NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CHỦ YẾU NHẰM XÂM NHẬP, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TỚI. 60
I. Triển vọng xuất khẩu của công ty nói chung và xuất khẩu sang thị trường Mỹ nói riêng. 60
1. Nhu cầu của thị trường Mỹ về mặt hàng của công ty. 60
2. Triển vọng xuất khẩu của công ty. 60
1. Giải pháp về quy hoạch chiến lược. 61
2. Giải pháp về thị trường. 62
a. Marketing tìm hiểu thị trường Mỹ. 62
b. Về tổ chức kênh phân phối 63
3. Giải pháp về tạo nguồn hàng 63
4. Giải pháp về huy động vốn 64
5. Giải pháp về nhân lực 65
6. Giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh 65
7. Một số giải pháp khác 67
III. Những kiến nghị chủ yếu. 67
1. Cải thiện hơn nữa quan hệ chính trị, kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. 68
2. Về cơ chế chính sách - thị trường 68

KẾT LUẬN 70
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71
LỜI MỞ ĐẦU

Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ ký kết ngày 13/7/2000 tại Washington mở ra một trang sử mới trong quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước, đánh dấu một thắng lợi ngoại giao quan trọng trong công cuộc đổi mới của đất nước ta. Bản Hiệp định này là sự cụ thể hoá đường lối đối ngoại của Việt Nam là: “Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hoá và đa dạng hoá các quan hệ đối ngoại với tinh thần Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển. Hợp tác nhiều mặt, song phương và đa phương với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi, giải quyết các vấn đề tồn tại và các tranh chấp bằng thương lượng”.
Hiệp định Thương mại này được triển khai sẽ mở ra triển vọng to lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến thâm nhập vào thị trường tiêu thụ khổng lồ, nơi cung cấp công nghệ nguồn hàng đầu thế giới. Các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có Công ty thiết bị đo điện đã và đang tích cực chuẩn bị những điều kiện cơ bản để phát triển quan hệ thương mại với thị trường tiềm năng này.
Chuyên đề thực tập: “Một số biện pháp xúc tiến, xâm nhập và mở rộng thị trường của Công ty thiết bị đo điện sang thị trường Mỹ” đề cập một số đánh giá và phác thảo về những cơ hội và thách thức, các giải pháp mà Công ty thiết bị đo điện có được và cần phải thực hiện sau khi hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ có hiệu lực. Từ đó đề xuất những giải pháp để thâm nhập, duy trì, mở rộng vào thị trường này của Công ty.
Chuyên đề được chia thành 3 chương:

Chương I: Một số vấn đề cơ bản về thị trường và vai trò duy trì mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp .
Chương II: Thực trạng duy trì, mở rộng xuất khẩu của công ty thiết bị đo điện Hà nội.
Chương III: Những giải pháp và kiến nghị chủ yếu nhằm xâm nhập, mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty trong năm tới.

Mục tiêu nghiên cứu chuyên đề thực tập
- Củng cố nâng cao và vận dụng những kiến thức đã được nhà trường trang bị vào thực tế làm việc.
- Xem xét đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu ở Công ty thiết bị đo điện trong năm qua.
- Đưa ra một số giải pháp để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu vào thị trường Mỹ của Công ty thiết bị đo điện trong những năm tới.
Tuy nhiên do khả năng, thờì gian có hạn nên chỉ nêu được các điểm chính và chắc chắn bài viết có nhiều thiếu sót. Em mong được các thầy cô giáo, các bạn góp ý để tìm được các con đường nghiên cứu, tiếp cận của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như của Công ty thiết bị đo điện nói riêng khi thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ, tạo ra mốc mới mạnh mẽ và vững chắc cho các doanh nghiệp Việt Nam.


Xem Thêm: Một số biện pháp xúc tiến, xâm nhập &mở rộng & mở rộng thị trường của công ty thiết bị đo Điện sang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp xúc tiến, xâm nhập &mở rộng & mở rộng thị trường của công ty thiết bị đo Điện sang sẽ giúp ích cho bạn.