TÊN ĐỀ TÀI: Biện pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ xi măng Cty Sông đà12
Mục lục


Lời nói đầu 1
Chương I: Cơ sở lý luận về hoạt động phát triển thị trường trong doanh nghiệp 3

2. Các tiêu thức xác định thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp 3
3. Vai trò của thị trường tiêu thụ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 5
II. Phát triển thị trường và vai trò của phát triển thị trường trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 7
1. Khái niệm của phát triển thị trường 7
2. Vai trò của hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 9
III. Nội dung của hoạt động phát triển thị trường sản phẩm của doanh nghiệp 10
1. Nghiên cứu thị trường và nhận biết cơ hội kinh doanh 10
2. Lập chiến lược phát triển thị trường 14
3. Tổ chức thực hiện chiến lược. 27
4. kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, chiến lược 28
IV. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 29

ChươngII 35
Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm xi măng của công ty Sông Đà 12 35

I.Khái quát về công ty Sông Đà 12 35
1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty Sông Đà 12 35
Các đơn vị thành viên 35
Các hoạt động xung quanh việc sản xuất cung ứng vật tư . 37
Giai đoạn 1996 -2000 37
- Các đơn vị chuyên xây lắp 37
2. Chức năng của công ty Sông Đà 12 38
3. Sơ đồ tổ chức của công ty Sông Đà 12 39
II. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và đặc điểm về thị trường của công ty Sông Đà 12 43
1. Đặc điểm về lĩnh vực kinh doanh của công ty Sông Đà 12 43
2. Đặc điểm về sản phẩm 44
3. Đặc điểm về khách hàng của công ty Sông Đà 12 46
4. Đặc điểm về thị trường: 47
5. Đặc điểm nhân lực của công ty Sông Đà 12 48
Biểu 4: lao động theo ngành nghề 48
công nhân kỹ thuật của doanh nghiệp 48
6. Đặc điểm về tài sản 49
b,Tín dụng 49
Tổng giá trị tín dụng 64 tỷ đồng Việt Nam 50
7. Những nhân tố ảnh hưởng của môi trường kinh doanh tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . 50
III. phân tích Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của công ty Sông Đà 12 50
1. phân tích Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Sông Đà 12 50
2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty. 53
3. Nhận xét chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 56
VI. Tình hình thị trường và hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm xi măng tại công ty Sông Đà 12. 57
1. Tình hình thị trường xi măng 57
2. Tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty Sông Đà 12 58
V. Những đánh giá về thị trường và hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm xi măng của công ty Sông Đà 12 70
1. Những kết quả đã đạt được 70
2. Những hạn chế cần khắc phục. 71

ChươngIII 73
Phương hướng và biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm xi măng của công ty Sông Đà 12 73

I. Mục tiêu phấn đấu của công ty Sông Đà 12 73
1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm Đối với sản phẩm xi măng: 73
2. Phương hướng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm xi măng của công ty Sông Đà 12 trong những năm tới. 73
II. Một số biện pháp cụ thể nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm xi măng của công ty Sông Đà 12 73
1. Hoàn thiện hoạt động Marketing. 73
2. tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. 78
3. Xây hệ thống đại lý tiêu thụ sản phẩm. 80
4.Tăng cường các hoạt động xúc tiến hỗn hợp. 85

Kết luận 92
Mục lục 93Xem Thêm: Biện pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ xi măng công ty Sông đà12
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ xi măng công ty Sông đà12 sẽ giúp ích cho bạn.