Đề tài: Biện pháp phát triển KD ở Cty TNHH XNK vật tư ngành in

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: Tổng quan về ngành in và công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư ngành in 3
1.1.Lịch sử ngành in thế giới. 3
1.2.Tổng quan ngành in Việt Nam. 5
1.2.1.Lịch Sử ngành in Việt Nam. 5
1.2.2.Qui mô ngành in Việt Nam. 6
1.2.3. Nhu cầu vật tư ngành in 9 9
1.3.Công ty TNHH XNK vật tư ngành in. 11
1.3.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 11
1.3.2. Về tình hình tổ chức lao động. 13
1.3.3. Nguồn vốn. 13
1.3.4.Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH XNK vật tư ngành in. 14
1.3.5.Qui trình công nghệ sản xuất thành phẩm của công ty. 17
Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư ngành in. 18
2.1.Đặc điểm thị trường kinh doanh của công ty TNHH XNK vật tư ngành in. 18
2.1.1.Đặc điểm thị trường kinh doanh theo sản phẩm. 22
2.1.2.Đặc điểm thị trường kinh doanh theo khách hàng. 25
2.1.3.Đặc điểm thị trường kinh doanh theo khu vực địa lý. 25
2.2. Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH XNK vật tư ngành in. 27
2.2.1.Thực trạng công tác nghiên cứu thị trường. 27
2.2.2.Thực trạng công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh. 28
2.2.3.Thực trạng hoạt động kinh doanh nghiệp vụ. 29
2.2.3.1.Hoạt động mua hàng 29
2.2.3.2.Hoạt động dự trữ. 31
2.2.3.3.Hoạt động bán hàng. 32
2.2.4. Nguồn nhân lực của công ty. 33
2.2.5.Thực trạng huy động nguồn lực cho kinh doanh. 36
2.2.5.1.Nguồn lực tài chính . 36
2.2.6.kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. 40
2.3.Đánh giá kết quả kinh doanh. 44
2.3.1. Những kết quả đạt được. 44
2.3.2 Những mặt tồn tại và nguyên nhân. 47
Chương 3 : 48
Một số biện pháp phát triển kinh doanh cảu công ty TNHH XNK vật tư ngành in 48
3.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển công ty TNHH XNK vật tư ngành in trong thời gian tới 49
3.1.1.Phương hướng. 49
3.2. Biện pháp phát triển kinh doanh ở công ty TNHH XNK vật tư ngành in. 53
3.2.1.Về công tác nghiên cứu thị trường. 53
3.2.2.Về hoạt động tạo nguồn mua hàng. 56
3.2.3. Hoạt động quảng cáo. 58
3.2.4. Nâng cao hiệu quả dự trữ. 59
3.2.5. Nâng cao chất lượng của đội ngũ lao động. 59
3.2.6. Huy động và sử dụng vốn. 63
3.2.7. Công tác kiểm tra, kiểm soát. 64
3.3.Một số kiến nghị 65
KẾT LUẬN 68



Xem Thêm: Biện pháp phát triển kinh doanh ở công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư ngành in
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp phát triển kinh doanh ở công ty TNHH xuất nhập khẩu vật tư ngành in sẽ giúp ích cho bạn.