Đề tài: Hoàn thiện quản trị hoạt dộng XK hàng hóa ở Cty XNK tổng hợp &chuyển giao công nghệ VN


MỤC LỤC
Mở đầu

Chương I: Những cơ sở lý luận chung về quản trị hoạt động xuất nhập khẩu
1.1. Hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường
1.1.1. Tầm quan trọng của xuất khẩu hàng hoá nước ta
1.1.2. Nội dung của hoạt động xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp
1.1.3. Yêu cầu hoạt động xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp
1.2. Tầm quan trọng của quản trị hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp thương mại
1.2.1. Sự cần thiết của quản trị hoạt động xuất khẩu trong doanh nghiệp thương mại
1.2.2. Ý nghĩa của việc quản trị hoạt động xuất khẩu trong doanh nghiệp thương mại
1.3. Nội dung của quản trị hoạt động xuất khẩu hàng hoá ở doanh nghiệp thương mại
1.3.1. Khái niệm quản trị và các chức năng của quản trị
1.3.2. Nội dung của quản trị hoạt động xuất khẩu hàng hoá

Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng hoá ở Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam trong những năm qua
2.1. Khái quát về Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam
2.1.1. Quá trình phát triển của Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty trong giai đoạn hiện nay
2.1.3. Hệ thống tổ chức và điều hành kinh doanh của Công ty
2.1.4 Môi trường hoạt động của Công ty
2.1.5. Tình hình kết quả kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây
2.2. Phân tích tình hình xuất khẩu hàng hoá và thực trạng quản trị hoạt động xuất khẩu của Công ty
2.2.1. Phân tích tình hình xuất khẩu hàng hoá của Công ty
2.2.2. Thực trạng công tác quản trị hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Công ty trong những năm gần đây
2.2.3. Đánh giá qua phân tích thực trạng quản trị hoạt động xuất khẩu của Công ty

Chương III: Một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng quản trị hoạt động xuất khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam
3.1. Định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới
3.1.1. Mục tiêu phát triển của Công ty năm 2001-2002
3.1.2. Phương hướng phát triển của Công ty
3.2. Một số kiến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động quản trị xuất khẩu hàng hoá ở Công ty trong thời gian tới
3.2.1. Nôi dung các kiến nghị
3.2.2. Biện pháp tổ chức thực hiện

Kết luận


Xem Thêm: Hoàn thiện quản trị hoạt dộng xuất khẩu hàng hóa ở công ty xuất nhập khẩu tổng hợp &chuyển giao công
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quản trị hoạt dộng xuất khẩu hàng hóa ở công ty xuất nhập khẩu tổng hợp &chuyển giao công sẽ giúp ích cho bạn.