TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu thị trường với sự phát triển của Doanh nghiệp công nghiệp

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I - LÝ THUYẾT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP .

I-Các khái niệm về thị trường
1.Khái niệm marketing
2.Khái niệm về thị trường
II-Đặc điểm của thị trường với doanh nghiệp công nghiệp
1. Đặc điểm chung của thị trường
2.Hình thức phát triển của hàng hoá công nghiệp .
3.Các phương pháp nghiên cứu thị trường
4.Chọn nhãn hiệu trên thị trường mục tiêu của doanh nghiệp công nghiệp
III-Các bộ phận cấu thành thị trường :
1.Cung
2.Cầu
3.Gía cả
4.Cạnh tranh
5.Mối quan hệ cung- cầu và giá cả

PHẦN II -THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN QUA
I-Thực trạng thị trường và công tác nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp công nghiệp .
1.Thực trạng thị trường
2.Thực trạng và những đặc điểm tổ chức doanh nghiệp công nghiệp theo cơ chế thị trường .
II-Một số kiến nghị nhằm phát triển thị trường và hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường ở các doanh nghiệp công nghiệp
1.Về phát triển thị trường
2.Kiến nghị đối với nhà nước

PHẦN III - NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
1.Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường
2.Giải pháp phát triển một số ngành lĩnh vực
3.Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường các doanh nghiệp

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Nghiên cứu thị trường với sự phát triển của Doanh nghiệp công nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thị trường với sự phát triển của Doanh nghiệp công nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.