TÊN ĐỀ TÀI: Hoàn thiện định vị sản phẩm trên thị trường của Cty dụng cụ & đo lường cơ khí

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Chương I 3
Cơ sở lý luận về định vị sản phẩm của công ty trên thị trường mục tiêu 3

I.Marketing mục tiêu và định vị của công ty. 3
1.1.Khái niệm Marketing mục tiêu. 4
1.2.Vai trò của Marketing trong hoạt động kinh doanh. 5
II. Các nhân tố ảnh hưởng đến định vị. 9
2.1. Nhân tố môi trường. 9
2.2. Các nhân tố bên trong công ty. 13
2.3. Nhân tố thị trường : 15
III. Quy trình định vị của công ty trong thị trường mục tiêu. 17
3.1. Phân đoạn thị trường . 17
3.2. Lựa chọn đoạn thị trường mục tiêu. 21
3.3.Định vị trên thị trường trọng điểm. 25

Chương II 32
Hiện trạng định vị sản phẩm của công ty trên thị trường mục tiêu 32

I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí (DCC ĐLCK). 32
1.1. Sự hình thành. 32
1.2. Quá trình phát triển của công ty DCC và ĐLCK. 32
1.3. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp . 34
1.4. Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp . 35
1.5. Cơ cấu nhân sự của công ty. 37
1.6.Cơ sở vật chất của công ty (đặc điểm về máy móc, thiết bị). 38
II. Hiện trạng việc định vị sản phẩm của công ty DCC ĐLCK. 38
2.1. Thị trường mục tiêu. 38
2.2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty. 41
2.3. Hoạt động phân tích thị trường của công ty. 43
2.4. Hoạt động hiện tại định vị sản phẩm của công ty trên thị trường mục tiêu. 46
III . Những đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của công ty DCC ĐLCK 49
3.1 . Những thành công. 50
3.2. Những hạn chế mà công ty DDC và ĐLCK đang gặp phải. 51
3.3. Xu hướng phát triển của công ty đến năm 2005. 52

Chương 3 53
Hoàn thiện định vị sản phẩm của công ty trên thị trường mục tiêu 53

I. Dự báo sự thay đổi xu thế mới của môi trường. 53
1.1. Môi trường bên ngoài. 53
1.2 . Môi trường bên trong. 55
II. Dự báo phát triển, xu thế mới thị trường sản phẩm của công ty. 56
2.1. Dự báo sự phát triển của thị trường sản phẩm trong nước. 56
2.2. Dự báo xu thế tiêu dùng sản phẩm của công ty tron thời gian tới. 57
III. Hoàn thiện việc định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu của công ty DCC ĐLCK. 59
3.1. Hoàn thiện việc phân đoạn thị trường ở công ty DCC ĐLCK. 60
3.2. Đặc điểm của từng phân đoạn và đặc điểm khách hàng trong từng phân đoạn ấy. 64
3.3. Định vị trên mỗi phân đoạn. 65
IV. Đề xuất hoàn thiện Marketing hỗn hợp bổ trợ cho việc định vị sản phẩm của công ty trên thị trường mục tiêu. 65
4.1. Những đề xuất về sản phẩm sản xuất của công ty. 65
4.2. Những đề xuất về giá. 66
4.3. Đề xuất hoàn thiện kênh phân phối. 66
4.4. Đề xuất về giao tiếp – khuyếch trương sản phẩm. 66

Kết luận 68
Tài liệu tham khảo 69
Kết luận 76



Xem Thêm: Hoàn thiện định vị sản phẩm trên thị trường của công ty dụng cụ & đo lường cơ khí
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện định vị sản phẩm trên thị trường của công ty dụng cụ & đo lường cơ khí sẽ giúp ích cho bạn.