Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Cty cổ phần XNK kỹ thuật

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 4

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT 6
1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 6
1.1.1.Sự ra đời và các giai đoạn thay đổi hình thức pháp lý 6
1.1.2.Chức năng – Nhiệm vụ của công ty 10
1.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty 11
1.2. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật 14
1.2.1.Đặc điểm kinh doanh của công ty 14
1.2.2. Đặc điểm về cơ sở vật chất và Kỹ thuật 16
1.2.3. Đặc điểm về cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của công ty 17
1.2.4. Đặc điểm về lĩnh vực và mặt hàng kinh doanh 19
1.2.5. Đặc điểm về lao động 19

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY 23
2.1.Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 23
2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng Vốn lưu động 28
2.2.1. Đánh giá tình hình quản lý hàng tồn kho 32
2.2.2. Đánh giá tình hình quản lý khoản phải thu 36
2.2.3. Đánh giá tình hình quản lý tiền mặt 41
2.2.4. Đánh giá tổng quát tình hình sử dụng Vốn Lưu động 44
2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động 52
2.3.1.Các nhân tố bên trong 52
2.3.1.1. Tính chất sản phẩm 52
2.3.1.2. Nguồn lực tài chính của công ty 52
2.3.1.3. Công tác xác định kế hoạch VLĐ định mức 54
2.3.1.4.Cơ cấu VLĐ của công ty 57
2.3.2.Các nhân tố bên ngoài 58
2.3.2.1.Nguồn cung ứng hàng hoá 58
2.3.2.2. Đối thủ cạnh tranh 59
2.3.2.3. Khách hàng và thị trường tiêu thụ 59
2.3.2.4. Cơ chế và chính sách của Nhà nước 59
2.3.2.5.Sự biến động của thị trường tài chính tiền tệ 59
2.4. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty 60
2.4.1. Thành tựu 60
2.4.2. Hạn chế 61

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 65
3. 1. Phương hướng phát triển và mục tiêu phát triển của công ty 65
3.1.1. Mục tiêu chung: 65
3.1.2. Mục tiêu cụ thể 66
3.2.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 66
3.2.1.Tiến hành công tác kế hoạch hóa sử dụng VLĐ 66
3.2. Một số kiến nghị đối với Nhà nước 80
3.2.1. Một số kiến nghị đối với Bộ Thương Mại 81
3.2.2. Một số kiến nghị đối với ngân hàng 82

KẾT LUẬN 84


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu kỹ thuật
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu kỹ thuật sẽ giúp ích cho bạn.