Đề tài: Giải pháp tăng cường huy động vồn tại Cty XNK Hai bà Trưng


Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: CÁC PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG VỐN
CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1.1. Sự cần thiết phải huy động vốn đối với các doanh nghiệp
1.2. Các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp .
1.2.1. Nguồn vốn của doanh nghiệp .
1.2.2. Các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp .
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn
của doanh nghiệp
1.3.1. Yếu tố chủ quan.
1.3.2. Yếu tố khách quan

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY XNK HAI BÀ TRƯNG
2.1. Khái quát về công ty XNK Hai Bà Trưng
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý
2.1.3. Đặc điểm và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây
2.2. Thực trạng huy động vốn tại công ty XNK Hai Bà Trưng
2.2.1. Vốn chủ sở hữu
2.2.2. Vay vốn ngân hàng .
2.2.3. Sử dụng các hình thức tín dụng thương mại
2.3. Đánh giá tình hình huy động vốn tại công ty
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN
TẠI CÔNG TY
XNK HAI BÀ TRƯNG
3.1. Nhu cầu vốn ở Công ty XNK HBT trong thời gian tới
3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
3.1.2. Nhu cầu vốn của Công ty thời gian tới.
3.2. Một số giải pháp tăng cường huy động vốn
ở Công ty XNK HBT
3.2.1. Tăng vay vốn ngân hàng thông qua việc sử dụng linh hoạt các hình thức tín dụng XNK
3.2.2. Phát hành trái phiếu công ty
3.2.3. Cổ phần hoá doanh nghiệp
3.2.4. Sử dụng vốn tiết kiệm và có hiệu quả
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp vay vốn ngân hàng thông các hình thức tín dụng XNK
3.3.2. Nhà nước đảm bảo tín dụng xuất nhập khẩu
3.3.3. Nhà nước cấp vốn bổ sung cho doanh nghiệp
3.3.4. Nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp cổ phần hoá
3.3.5. Cần nhanh chóng phát triển TTTC

KẾT LUẬN
MỤC LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢOXem Thêm: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại công ty xuất nhập khẩu Hai bà Trưng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp tăng cường huy động vốn tại công ty xuất nhập khẩu Hai bà Trưng sẽ giúp ích cho bạn.