Đề tài: Những Giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động XNK của CEMACOvới thị trường Trung Quốc


Mục lục

Lời nói đầu

Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản của hoạt động XNK và đặc điểm của buôn bán biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
I. Những vấn đề lý luận cơ bản.
1. Tầm quan trọng của công tác XNK hàng hoá
2. Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricacdo- nền tảng của hoạt động xuất nhập khẩu
3. Các khâu kinh doanh XNK
4. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác XNK
II. Sự hình thành tất yếu của buôn bán biên giới Việt - Trung
1. Khái quát mậu dịch biên giới trước khi bình thường hoá
2. Sự cần thiết phải mở cửa biên giới Việt - Trung và nối lại quan hệ buôn bán biên giới
3. Chủ trương của Chính phủ hai nước trong mậu dịch biên giới
4. Buôn bán biên giới Việt - Trung sau khi bình thường hoá
III. Đặc điểm buôn bán biên giới Việt - Trung
1. Các hình thức buôn bán biên giới Việt - Trung
2. Lực lượng tham gia buôn bán biên giới Việt - Trung
3. Các phương thức thanh toán

Chương II: Tình hình XNK hàng hoá của CEMACO với thị trường Trung Quốc
I. Giới thiệu về Công ty
1. Lịch sử hình thành và phát triển
2. Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động
II. Tình hình XNK hàng hoá của CEMACO với thị trường Trung Quốc
1.Tình hình XNK
2. Hình thức buôn bán
3. Phương thức thanh toán
4. Thuế XNK hàng hoá qua biên giới
5. Quản lý Nhà nước
6. Đánh giá hiệu quả hoạt động XNK qua biên giới Việt - Trung
7. Những kết luận chung về tình hình XNK của Công ty qua biên giới Việt - Trung

Chương III: Một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động XNK của CEMACO với thị trường Trung Quốc

I. Phương hướng và nhiệm vụ của Công ty trong những năm tới
1. Phương hướng, mục tiêu kinh doanh
2. Các quan điểm cơ bản khi xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty

II. Phương hướng và triển vọng phát triển buôn bán biên giới Việt - Trung trong thời gian tới
1. Phương hướng phát triển
2. Triển vọng phát triển
II. Những giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động XNK của CEMACO với thị trường Trung Quốc
III. Những kiến nghị đối với Nhà nước

Kết luận

Danh mục
tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Những Giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu của CEMACOvới thị trường Trung Quốc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những Giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu của CEMACOvới thị trường Trung Quốc sẽ giúp ích cho bạn.