Đề tài: Duy trì & mở rộng thị trường XK hàng thủ công Mỹ nghệ ở Cty sản xuất –XNK Tổng hợp Hà Nội (HAPROSIMES)

Mục lụcLời nói đầu 1Phần I - Lý luận chung về thị trường và tiêu thụ sản phẩm . 3

I. Các vấn đề cơ bản về thị trường . 3

1. Khái niệm thị trường . 3

2. Chức năng thị trường 3

3. Phân loại và phân đoạn thị trường 4

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường 5

5. Nghiên cứu thị trường . 6

II. Một số vấn đề cơ bản về xuất khẩu hàng hoá 7

1. Khái niệm . 7

2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu . 7

3. Các hình thức kinh doanh xuất khẩu . 9

4. Nội dung của kinh doanh xuất khẩu hàng hoá 10

III. Quan niệm về duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ 11

1. Thế nào là duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ . 11

2. Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ là một tất yếu khách quan đối với các doanh nghiệp 12

3. Một số biện pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ 13Phần II - Thực trạng về công tác duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu

hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty . 17

I. Giới thiệu chung về Công ty Haprosimex 17

1. Quá trình hình thành và phát triển . 17

2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty . 17

3. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 18

4. Ngành nghề kinh doanh 19

5. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 20

II. Thực trạng về xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty . 22

1. Cơ cấu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty 22

2. Kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ qua các năm . 25

3. Xu hướng biến đổi của môi trường quốc tế và dự báo về thị trường xuấtnhập khẩu 26

4. Những thuận lợi và khó khăn trong sản xuất và kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ 29

III. Phân tích thực trạng về duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty . 32

1. Tình hình cạnh tranh trên thị trường 32

2. Kết quả tiêu thụ theo thị trường . 34

3. Nội dung của hoạt động tiêu thụ của Công ty trong thời gian qua 35

4. Một số chính sách tiêu thụ mà Công ty thực hiện trong những năm qua 37

IV. Đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh, duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty . 39

1. Những ưu điểm cần phát huy . 39

2. Những tồn tại cần khắc phục 41

3. Những nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại nêu trên 41Phần III - Một số biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty Haprosimex . 43

I. Mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty 43

1. Phương hướng và nhiệm vụ của Công ty trong thời gian tới . 43

2. Một số chỉ tiêu kinh tế kế hoạch cụ thể cho năm 2002 43

II. Một số giải pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Công ty . 44

1. Cải tiến và hoàn thiện cơ cấu phòng tổ chức kinh doanh 44

2. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu và dự báo thị trường 45

3. Nâng cao chất lượng sản phẩm 46

4. Tổ chức quản lý có hiệu quả mạng lưới tiêu thụ 47

5. Tăng cường hoạt động hỗ trợ tiêu thụ cho sản phẩm 47

6. áp dụng chính sách giá cả mềm dẻo . 48

7. Củng cố và nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường . 48

8. Một số biện pháp khác . 49

9. Một số kiến nghị về chính sách quản lý vĩ mô 50Kết luận . 52

Tài liệu tham khảo .53


Xem Thêm: Duy trì & mở rộng thị trường xuất khẩu hàng thủ công Mỹ nghệ ở công ty sản xuất –xuất nhập khẩu Tổng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Duy trì & mở rộng thị trường xuất khẩu hàng thủ công Mỹ nghệ ở công ty sản xuất –xuất nhập khẩu Tổng sẽ giúp ích cho bạn.