Đề tài: Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh XNK tại Cty du lịch & XNK COTOLIMX


Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT
NHẬP KHẨU 3

I-/ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHUYÊN DOANH
XUẤT NHẬP KHẨU 3
1-/ Công ty Xuất nhập khẩu và hoạt động kinh doanh thương mại trong nền kinh tế
quốc dân 3
2-/ Nội dung cơ bản của hoạt động xuất nhập khẩu 7
II-/ CÁC NHÂN TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT
NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 19
1-/ Nhóm nhân tố khách quan: 20
2-/ Nhóm nhân tố chủ quan 22
III-/ PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
XUẤT NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 24
1-/ Tạo môi trường kinh doanh thu ận lợi 24
2-/ Phương hướng cụ thể nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp 26

CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
CỦA CÔNG TY COTOLIMEX 32

I-/ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY COTOLIMEX 32
1-/ Quá trình hình thành Công ty COTOLIMEX 32
2-/ Môi trường kinh doanh 33
3-/ Chức năng, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Công ty 35
II-/ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
CỦA COTOLIMEX TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 38
1-/ Tình hình xuất khẩu trong những năm gần đây: 38
2-/ Tình hình nhập khẩu của Công ty trong những năm gần đây: 49
3-/ Đánh giá tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua 58

CHƯƠNG III - MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY COTOLIMEX 62

I-/ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 62
II-/ CÁC BIỆN PHÁP GÓP PHẦN THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
XUẤT NHẬP KHẨU CỦA COTOLIMEX 64
1-/ Phải có những quy chế phù hợp trong kinh doanh 64
2-/ Giảm bớt những bộ phận quản lý kém hiệu quả: 67
3-/ Không ngừng đào tạo và nâng cao trình độ cho cán bộ các phòng kinh doanh 68
4-/ Xác định đúng đắn mục tiêu xuất nhập khẩu 69
5-/ Giải pháp về tạo vốn 70
6-/ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 71
7-/ Mở rộng mặt hàng kinh doanh 72
9-/ Củng cố và quan hệ tốt với bạn hàng cũ, mở rộng phát triển với các bạn hàng mới 73
10-/ Phải chặt chẽ hơn trong việc xác định điều khoản của hợp đồng về: 75
11-/ Công ty cần chuẩn bị mọi điều kiện và thủ tục để chuyển sang “cổ phần hoá” 76
III-/ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN
QUAN ĐẾN QUẢN LÝ VĨ MÔ 78
1-/ Chính sách thuế xuất nhập khẩu: 78
2-/ Về chính sách hạn ngạch xuất nhập khẩu: 78
3-/ Về chính sách quản lý ngoại tệ: 79
4-/ Nhà nước cần giúp đỡ công tác tiếp thị xuất khẩu và nhập khẩu 80
5-/ Nhà nước cần tạo môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành
phần kinh tế 81

KẾT LUẬN 82
TÀI LIỆU THAM KHẢO 84Xem Thêm: Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty du lịch & xuất nhập khẩu C
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty du lịch & xuất nhập khẩu C sẽ giúp ích cho bạn.