Đề tài: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động XK hàng nông sản chủ yếu tại Cty XNK intimex


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU
CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG


I. XUẤT KHẨU VÀ CÁC HÌNH THỨC XUẤT KHẨU 1
1. Khái niệm và đặc điểm của xuất khẩu 1
1.1/ Khái niệm về xuất khẩu: 1
1.2/Đặc điểm của xuất khẩu 1
2. Các hình thức của xuất khẩu 2
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA MỘT DOANH NGHIỆP TRONG
NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 5
1. Nghiên cứu thị trường xuất khẩu 5
2. Lựa chọn mặt hàng xuất khẩu 7
3. Lựa chọn thị trường xuất khẩu 8
4. Lựa chọn bạn hàng 8
5. Lập phương án kinh doanh 9
6. Tạo nguồn hàng xuất khẩu 10
7. Công tác giao dịch đàm phán và ký kết hợp đồng 11
7.1/ Giao dịch đàm phán 11
7.2/ Ký kết hợp đồng 12
8. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu 12
9. Giải quyết tranh chấp[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie3" alt=":(" title="Frown :(">nếu có) 15
III. THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 15
1. Khái niệm thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp 15
2. Nội dung của thúc đẩy xuất khẩu 16
3. Các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu 18
3.1/ Thu thập thông tin, nghiên cứu và dự báo thị trường 18
3.2/ Tiến hành thu mua và tạo nguồn hàng ổn định 19
3.3/ Tăng nguồn vốn phục vụ cho thúc đẩy xuất khẩu 20
3.4/ Thực hiện liên doanh liên kết 21
3.5/ Các hoạt động xúc tiến thương mại 21
3.6/ Biện pháp thúc đẩy xuất khẩu đối với ngành hàng cụ thể 21
3.7/ Vai trò của Nhà nước trong thúc đẩy xuất khẩu 22
4. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động thúc đẩy xuất khẩu của
doanh nghiệp 23
4.1/ Các chỉ tiêu định tính 23
4.2/ Các chỉ tiêu định lượng 24
5. Kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của
doanh nghiệp và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 25
5.1/ Kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy xuất khẩu 25
5.2/ Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 27
IV. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 28
1. Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp 28
1.1/ Khả năng tài chính của bản thân công ty 28
1.2/ Kỹ năng và trình độ của nguồn nhân lực 28
1.3/ Tình hình sản xuất và cung ứng đầu vào của xuất khẩu 29
2. Các nhân tố thuộc môi trường kinh doanh trong và ngoài nước 29
2.1/ Sự biến động của các yếu tố thuộc môi trường kinh tế trong
và ngoài nước 29
2.2/ Các biến động chính trị – xã hội của thị trường trong và ngoài nước 29
2.3/ Hệ thống chính sách, luật pháp của Nhà nước đối với
hoạt động xuất khẩu 30
2.4/ Các xu hướng liên kết kinh tế khu vực và thế giới 30
V. SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA
VIỆT NAM 31
1. THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ MỞ RỘNG QUY MÔ XUẤT KHẨU,
TỪNG BƯỚC TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN 31
2. Toàn cầu hoá và hội nhập đòi hỏi các quốc gia phải tăng cường
xuất khẩu ra thị trường quốc tế 32
3. Việt Nam có nhiều tiềm năng trong sản xuất và XK nông sản 32
4. Nhu cầu về hàng nông sản trên thị trường quốc tế có xu hướng tăng 33
KẾT LUẬN CHƯƠNG I 33

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU
HÀNG NÔNG SẢN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY INTIMEX


I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY INTIMEX 34
1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Intimex 34
2.Giới thiệu chung về công ty Intimex 37
3. Chức năng – nhiệm vụ – quyền hạn của công ty Intimex 38
3.1/ Chức năng của công ty Intimex 38
3.2/ Nhiệm vụ của công ty Intimex 38
3.3/ Quyền hạn của công ty Intimex 39
4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của công ty Intimex 40
4.1/ Công ty Intimex thực hiện chế độ quản lý theo chế độ một
thủ trưởng trên cơ sở thực hiện quyền làm chủ tập thể của người lao động 40
4.2/ Bộ máy quản lý của công ty Intimex 40
5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong ba năm gần đây 42
5.1/ Tình hình xuất nhập khẩu của công ty 42
5.2/ Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh của
công ty Intimex 45
II. CÁC ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY INTIMEX CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ 50
1.Đặc điểm về cơ cấu lao động của công ty Intimex 50
2. Đặc điểm về cơ sở vật chất của công ty Intimex 51
3. Đặc điểm về tài chính của công ty Intimex 52
4. Cơ cấu thị trường của công ty Intimex 54
5. Đặc điểm về mặt hàng nông sản xuất khẩu của công ty 58
III. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM VÀ THÚC ĐẨY
XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÔNG TY INTIMEX 58
1. Tình hình xuất khẩu nông sản ở Việt Nam 58
2. Thực trạng xuất khẩu nông sản ở công ty Intimex 60
2.1/ Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu nói chung của công ty 60
2.2/ Cơ cấu mặt hàng nông sản xuất khẩu của công ty qua các năm 62
2.3/ Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng nông sản của công ty Intimex những năm qua 67
2.4/ Cơ cấu hàng nông sản xuất khẩu theo hình hình thức xuất khẩu 72
3. CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN CHỦ YẾU
MÀ CÔNG TY INTIMEX ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 74
3.1/ Công tác thu thập thông tin và nghiên cứu thị trường 74
3.2/ Công tác tạo nguồn hàng nông sản xuất khẩu của công ty
xuất nhập khẩu Intimex 75
3.3/ Đào tạo và tuyển dụng đội ngũ cán bộ có trình độ nghiệp vụ cao 77
3.4/ Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại 77
4. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA CÔNG TY
XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX TRONG THỜI GIAN VỪA QUA 78
4.1/ Những ưu điểm trong hoạt động thúc đẩy xuất khẩu nông sản
của công ty Intimex 78
4.2/ Những tồn tại trong thúc đẩy xuất khẩu nông sản của công ty 80
4.3/ Nguyên nhân của các tồn tại 83
KẾT LUẬN CHƯƠNG II 87

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÔNG TY INTIMEX

I. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CHO XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY INTIMEX TRONG THỜI GIAN TỚI 88
1. Định hướng chiến lược cho xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam 88
2. Phương hướng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của công ty Intimex 90
II. NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM NỚI CHUNG VÀ CỦA CÔNG TY INTIMEX NÓI RIÊNG 91
1. Thời cơ cho hoạt động thúc đẩy xuất khẩu nông sản 91
1.1/ Xu hướng phát triển của quốc tế trong những năm tới 91
1.2/ Riêng đối với ngành hàng cụ thể 92
1.3/ Riêng đối với công ty Intimex 94
2. Thách thức đối với hoạt động thúc đẩy xuất khẩu nông sản 95
2.1/ Xu hướng của thế giới 95
2.2/ Riêng đối với Việt Nam 96
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG
XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÔNG TY INTIMEX 98
1. Một số giải pháp từ phía doanh nghiệp 98
1.1/ Giải pháp đối với sản phẩm 98
1.2/ Các giải pháp đối với thị trường 102
1.3/ Các giải pháp về điều hành tổ chức và quản lý của công ty 104
1.4/ Đa dạng hoá hình thức xuất khẩu 105
1.5/ Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại 107
2. Một số kiến nghị đối với Nhà nước 107
2.1/ Một số giải pháp hỗ trợ của Nhà nước đối với nông dân 107
2.2/ Trợ giúp công ty xuất khẩu nông sản 110
2.3/ Hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý xuất nhập khẩu 111
KẾT LUẬN CHƯƠNG III 113

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢOXem Thêm: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng nông sản chủ yếu tại công ty xuất nhập khẩu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng nông sản chủ yếu tại công ty xuất nhập khẩu sẽ giúp ích cho bạn.