Đề tài: Nâng cao hiệu quả cạnh tranh của Một số mặt hàng XK ở tổng Cty XNK nông sản &thực phẩm chế biến


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH MỘT SỐ MẶT HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU CHỦ YẾU Ở TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM CHẾ BIẾN .3
I - Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. 3
1 - Khái niệm về cạnh tranh. 3
2 - Phân loại cạnh tranh. 4
2.1 - Phân loại theo mức độ cạnh tranh. 4
2.1.2 - Cạnh tranh không hoàn hảo . 4
2.1.3 - Độc quyền. 5
2.2 - Phân loại theo hình thức cạnh tranh . 6
2.2. 1 - Cạnh tranh bằng giá cả . 6
2.2.2 - Cạnh tranh bằng chất lượng. 6
2.2.3 - Cạnh tranh bằng dịch vụ. 7
3. Vai trò của cạnh tranh trong kinh tế thị trường. 8
3.1. Khái niệm, đặc trương của kinh tế thị trường. 8
3.2 - Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. 9
4 - Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN ) ở Việt Nam. 11
4.1- Những nội dung chính của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. 11
4.2 - Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường có định hướng XHCN ở Việt Nam. 12
II. Khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. 13
1- Khái niệm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp . 13
2.1- Những biểu hiện khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 13
2- Các nhân tố ảnh hưởnh đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp . 16
2.1 - Môi trường kinh tế. 16
2.2 - Môi trường chính trị pháp luật. 17
2.3 - Môi trường khoa học công nghệ. 17
2.4 - Môi trường tự nhiên, văn hoá, xã hội. 18
2.5 - Mô hình cạnh tranh (Micheal Porter với 5 lực lượng cạnh tranh). 18
3 - Một số tiêu thức đánh giá khả năng cạnh tranh: 21
2.- Thực trạng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt nam: 22
2.1 - Sản phẩm và cơ cấu sản phẩm: 22
2.2 - Giá cả sản phẩm: 23
III - Khả năng cạnh tranh của một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu. 26
1 – Khái niệm lợi thế cạnh tranh của hàng hoá. 26
2 - Một số tiêu thức đánh giá khả năng cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu: 27
2.1 - Xét về mặt định lượng: 27
.2.2 - Xét về mặt định tính. 30
3 - Khả năng cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu Việt nam. 32
3.1 - Xét về mặt định tính. 32
3.1 - Xét về mặt định lượng. 34
V - Tính tất yếu của việc nâng cao khả năng cạnh tranh của một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sở Tổng công ty xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến (VinaFimex). 34

PHẦN II. THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA MỘT SỐ MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ YẾU Ở TỔNG CÔNG TY VINAFIMEX 37
I. Tổng quan về Tổng công tyVinafimex. 37
1. Đăc điểm và cấu trúc kinh doanh của Tổng công ty 37
1.1. Quá trình hình thành và phát triển: 37
1.1. Cơ cấu tổ chức một Tổng công ty VinaFimex: 38
1.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 40
2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. 40
2.1. Giai đoạn trước năm 1996. 40
2.2,Giai đoạn từ 1996 đến nay. 43
II. Thực trạng khả năng cạnh tranh của một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu ở Tổng công ty VinaFimex. 48
1.2,Giai đoạn 1996 đến nay. 48
2.1 Thu mua tạo nguồn ở Tổng công ty 50
2.2. Bảo quản hàng hóa . 53
3. Đánh giá khả năng cạnh tranh của một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Tổng công ty VinaFimex. 54
3.1.Khoa học công nghệ . 54
3.2. Mẫu mã ,bao bì và công tác Marketing. 55
3.3. Thị trường và cơ cấu thị trường . 56

PHẦN III : ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH MỘT SỐ MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ YẾU Ở TỔNG CÔNG TY( VINAFIMEX ). 63
I. Đánh giá khả năng cạnh tranh của Tổng công ty VinaFimex. 63
1.Cơ cấu giá cả chất lượng sản phẩm chủ yếu . 63
1.1. Cơ cấu sản phẩm chủ yếu. 63
2. Khả năng tài chính của Tổng công ty. 65
3. Cơ sở vật chất máy móc thiết bị. 67
4. Nguồn nhân lực . 68
5. Kết quả phân tích yếu tố môi trường kinh doanh xuất khẩu hạt điều ,tiêu. 69
5.1. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu các Tổng công ty. 69
5.2. Xác định cơ hộ và thách thức đối với Tổng công ty. 70
II. Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Tổng công ty. 74
1. Định hướng xuất khẩu và một số mục tiêu cụ thể của Tổng công ty. 74
1.1. Định hướng xuất khẩu . 74
1.2. Các chỉ tiêu kế hoạch . 75
2.Giải pháp nội bộ Tổng công ty. 76
2.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh . 76
2.2.Xây dựng chiến lược công nghệ 77
2.3.Giải pháp về vấn đề vốn. 80
3.1. Xây dựng chính sách 84
3.2. Môi trường cạnh tranh 85
3.3. Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng nông sản. 88
III. Một số kiến nghị nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu chủ yếu ở Tổng công ty Vinafimex. 89

KẾT LUẬN 93


Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả cạnh tranh của Một số mặt hàng xuất khẩu ở tổng công ty xuất nhập khẩu nông sản &t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả cạnh tranh của Một số mặt hàng xuất khẩu ở tổng công ty xuất nhập khẩu nông sản &t sẽ giúp ích cho bạn.