Đề tài: Phương hướng & biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh XNK ở Cty thực phẩm Miền Bắc (FONEXIM)

LỜI NÓI ĐẦU


CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ TRỊ TRƯỜNG
I. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
1. Khái niệm về kinh doanh
2. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh
3. Phân loại hiệu quả kinh doanh
3.1.Hiêu quả kinh doanh cá biệt và hiệu quả kinh tế xã hội của nền kinh tế quốc dân
3.2.Hiệu quả của chi phí bộ phận và chi phí tổng hợp
3.3. Hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả so sánh
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp
4.1. Các nhân tố bên trong
4.2. Nhân tố môi trường bên ngoài
II. Phương pháp đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp
1. Các quan điểm cơ bản trong việc đánh giá hiệu quả của sản xuất kinh doanh
2. Giải quyết tốt các mối quan hệ kinh tế chủ yếu nhằm bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
3.1.Chỉ tiêu tổng quát
3.2. Hệ thống các chỉ tiêu bộ phận
III. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu ở nước ta
1. Sự cần thiết và vai trò của thương mại quốc tế
2. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về hoạt động thương mại quốc tế ở nước ta hiện nay
3. Nội dung của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
3.1. Nghiên cứu thị trường thế giới
3.2. Lựa chọn đối tác kinh doanh
3.3. Lập phương án kinh doanh
3.4. Giao dịch và ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu
3.5. Thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu
4. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU Ở CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC
I. Lịch sử hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh của công ty
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh của công ty
3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
3.1. Chức năng của công ty
3.2. Nhiệm vụ của công ty
III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thực phẩm miền Bắc (1999-2001)
2. Tình hình bảo toàn và phát triển vốn
3. Tình hình tiền lương của cán bộ công nhân viên của công ty (giai đoạn 1999-2001)
III. Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty
1. Đánh giá công tác xây dựng kế hoạch xuất nhập khẩu
2. Phương thức kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty thực phẩm miền Bắc
3. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu của công ty
4. Đánh giá về thị trường xuất nhập khẩu
4.1.Thị trường quốc tế
4.2.Thị trường trong nước với hoạt động nhập khẩu
5. Đánh giá một số mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu của công ty
5.1. Mặt hàng nhập khẩu
5.2. Mặt hàng xuất khẩu
6. Phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu
6.1. Xét các chỉ tiêu hiệu quả bộ phận của quá trình sản xuất kinh doanh của công ty thực phẩm miền Bắc
6.2. Hiệu quả kinh doanh các mặt hàng của công ty
7. Đánh giá hoạt động xuất nhập khẩu của công ty thực phẩm miền Bắc
7.1. Những thuận lợi của công ty thực phẩm miền Bắc
7.2. Những khó khăn của công ty và nguyên nhân


CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
Ở CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC
I. Phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới
1. Về kinh doanh
2. Về sản xuất, chế biến
3. Về hoạt động khách sạn- du lịch và dịch vụ cho thuê kho bãi
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty thực phẩm miền Bắc
1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường ở công ty
2. Mở rộng thị trường và đa dạng hoá mặt hàng xuất nhập khẩu
3. Đa dạng hoá các phương thức kinh doanh xuất nhập khẩu
4. Áp dụng chính sách giá bán hàng nhập khẩu linh hoạt
5. Tổ chức các hình thức dịch vụ phục vụ khách hàng
6. Nâng cao trình độ chuyên môn và áp dụng chế độ khuyến khích vật chất đối với cán bộ làm công tác xuất nhập khẩu
III. Những kiến nghị về phía Nhà nước
1. Tăng cường sự quản lý vĩ mô của Nhà nước
2. Cải tiến hệ thống thuế xuất nhập khẩu
3. Đổi mới chính sách giá cả và ổn định tỷ giá
4. Chính sách kinh tế đối ngoại

KẾT LUẬN.
TÀI LIỆU THAM KHẢO.Xem Thêm: Phương hướng & biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu ở công ty thực phẩm Miền B
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng & biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu ở công ty thực phẩm Miền B sẽ giúp ích cho bạn.