Đề tài: Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động SXKD XNK của Cty TNHH Sơn Tựng


Mục lục

Lời nói đầu . 1

Chương I: Cơ sở lý luận chung về hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu 2

I. Một số khái niệm . 2

1. Khái niệm, bản chất của hoạt động sản xuất kinh doanh 2

1.1. Định nghĩa 2

1.2. Bản chất . 2

2. Khái niệm thương mại và kinh doanh thương mại 2

2.1. Khái niệm về thương mại . 2

2.2. Khái niệm về kinh doanh thương mại . 3

3. Khái niệm, bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu 3

3.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu . 3

3.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu 3

4. Khái niệm về công ty cổ phần 4

II. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 4

1. Công ty XNK vàhoạt động kinh doanh thương mại trong nền kinh tế quốc dân 4

1.1. Vai trò XNK và hoạt động kinh doanh thương mại trong nền kinh tế quốc dân 4

1.1.1. Vai trò của kinh doanh nhập khẩu 4

1.1.2. Tầm quan trọng của xuất khẩu đối với quá trình phát triển kinh tế 5

1.2. Vị trí của Công ty XNK trong nền kinh tế quốc dân 6

1.2.1. Khái niệm hoạt động xuất nhập khẩu . 6

1.2.2. Vị trí của công ty XNK trong nền kinh tế quốc dân 6

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu 7

2.1. Nhóm nhân tố khách quan 7

2.2. Nhóm nhân tố chủ quan 10

3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 12

3.1. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp 13

3.1.1. Các chỉ tiêu doanh lợi . 13

3.1.2. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh theo chi phí . 13

3.2. Một số chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh theo lĩnh vực hoạt động 14

3.2.1. Hiệu quả sử dụng lao động 14

3.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn 15

3.2.3. Hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu 17

III. Nội dung cơ bản của hoạt động xuất nhập khẩu 17

1. Nghiên cứu tiếp cận thị trường xuất nhập khẩu . 18

2. Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh XNK . 18

3. Tổ chức thực hiện chiến lược - kế hoạch kinh doanh XNK . 19

4. Đánh giá hoạt động kinh doanh XNK 19

5. Phương hướng cơ bản nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh XNK của doanh nghiệp 20

IV. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh XNK 21

1. Đối với công ty . 21

2. Đối với việc kinh doanh của công ty 21

3. Đối với Nhà nước 22

Chương II: Thực trạng về tình hình hoạt động sản xuất XNK của Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ XNK Từ Liêm - TULTRACO 23

I. Tóm lược về tình hình chung của công ty 23

1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp . 23

2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ XNK Từ Liêm - TULTRACO 24

2.1. Chức năng của công ty . 24

2.2. Nhiệm vụ của công ty . 25

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty . 25

4. Đặc điểm kinh doanh của công ty 28

4.1. Mặt hàng kinh doanh của công ty . 28

4.1.1. Về mặt hàng xuất khẩu . 29

4.1.2. Về mặt hàng nhập khẩu 32

4.2. Thị trường, môi trường kinh doanh của công ty . 35

4.2.1. Môi trường kinh doanh quốc tế 35

4.2.2. Môi trường kinh doanh trong nước . 36

4.3. Về thị trường kinh doanh 37

4.4. Tình hình kinh doanh của công ty 39

5. Nhận xét về tình hình kinh doanh của công ty . 40

II. Phân tích tình hình kinh doanh của Công ty . 42

1. Kế hoạch của công ty 42

2. Ký kết và thực hiện hợp đồng XNK trong năm 2005 43

3. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính 46

4. Đánh giá hiệu quả kinh doanh XNK của Công ty . 47

Chương III: Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập của của Công ty 49

I. Định hướng phát triển kinh doanh và mục tiêu phát triển thị trường của công ty 49

1.Phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới 49

2. Những căn cứ thực tiễn . 50

3. Các định hướng 51

II. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ XNK Từ Liêm - TULTRACO 55

1. Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin . 55

2. Đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ . 57

3. Xác định đúng đắn mục tiêu xuất nhập khẩu 58

4. Đa dạng hoá hình thức kinh doanh 59

5. Mở rộng mặt hàng kinh doanh 59

6. Củng cố và quan hệ tốt với bạn hàng cũ, mở rộng phát triển với các bạn hàng mới 59

7. Tích cực tham gia vào các cuộc hội chợ triển lãm 60

8. Xây dựng thương hiệu riêng cho các sản phẩm của công ty . 60

9. Phải có những quy chế phù hợp trong kinh doanh . 61

III. Một số kiến nghị đối với Nhà nước về những vấn đề liên quan đến quản lý vĩ mô 62

1. Chính sách thuế xuất nhập khẩu . 62

2.Về chính sách hạn ngạch xuất nhập khẩu 62

3. Về chính sách quản lý ngoại tệ . 63

4. Tăng cường công tác tiếp thị xuất và nhập khẩu 63

5. Nhà nước cần tạo môi trường kinh doanh cho cácdn thuộc mọi thành phần kinh tế 63

Kết luận 65

Tài liệu tham khảo . 66


Xem Thêm: Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty TNHH Sơn Tựng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty TNHH Sơn Tựng sẽ giúp ích cho bạn.