Đề tài: Những biện pháp hoàn thiện hoạt động NK Hàng hóa của Cty XNK Hợp tác quốc tế COALIMEX


LỜI NÓI ĐẦU . 1

chương I

Vai trò, nội dung và nhân tố ảnh hưởng tói hoạt động nhập khẩu
hàng hoá trong nền kinh tế thị trường 3


I - thương mại quốc tế, vai trò của hoạt động nhập khẩu hàng hoá 3

1. Thương mại quốc tế : 3

2. Vai trò của nhập khẩu 4

3. Kinh doanh hàng nhập khẩu . 5

4. Nhập khẩu thiết bị tiên tiến 6

II - NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ. 7

1. Chuẩn bị trước khi ký kết hợp đồng . 7

a) Nghiên cứu thị trường nhập khẩu . 7

b) Lựa chọn đối tượng giao dịch . 10

c) Lập phương án giao dịch 11

2. Đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng. 12

a) Các điều khoản chủ yếu của hợp đồng 12

b) Thực hiện hợp đồng nhập khẩu . 14

c) Mua bảo hiểm hàng hoá 15

d- Tâm thủ tục hải quan 16

e - Nhận hàng từ đầu 17

f - Thanh toán với người xuất khẩu . 17

3. Những lưu ý về cơ sở giao hàng doanh nghiệp cần biết 19

III - Những Nhân tố ảnh hưởng đến nhập khẩu của các doanh nghiệp
Xuất nhập khẩu 22

1- Aính hưởng của tình thời vụ của nền sản xuất cũng như của các doanh nghiệp thương mại trong và ngoài nước. 22

2 - Ảnh hưởng của sự biến động thị trường trong và ngoài nước 23

3 - Ảnh hưởng của giao thông vận tải và liên lạc. 23

4 - Ảnh hưởng của hệ thống tài chính ngân hàng. 24

5 - Tác động do chính sách của chính phủ 24

6 - Các công cụ quản lý nhập khẩu của Việt nam. 24

Chương II

thực trạng hoạt động nhập khẩu hàng hoá của Công ty Xuất nhập khẩu hợp tác Quốc tế . 27


I- Quá trình hính thành và pr của Công ty . 27

1 ) Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 27

2 - Tổ chức bộ mãy quản lý của Công ty 28

3. Tình hình phát triển của Công ty qua một số năm : 32

4 - Một số phương hướng kinh doanh của Công ty trong thời gian tời 35

II. Thực trạng hoạt động nhập khẩu hàng hoá của COALIMEX 35

1. Thực tạng hoạt động về nhập khẩu phục vụ ngành than 35

2. Nghiệp vụ nhập khẩu được thực hiện tại COALIMEX. 39

a. Nhập khẩu uỷ thác 39

b. Cơ sở giao hàng thường sử dụng tại COALIMEX. 40

c. Đàm phán ký kết 40

d) Hoạt động thanh toán hợp đồng nhập khẩu. 41

5. Kinh doanh hàng sau khi nhập khẩu 41

III - THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI. 42

1. Thành tựu đã đạt được của Công ty . 42

a) Xây dựng mạng lưới bạn hàng rộng khắp. 42

b) Xây dựng một hệ thống cửa hàng và đại lý trong cả nước . 42

c) Đội ngũ cán bộ có năng lực và chuyên môn cao. 43

2. Tồn tại và nguyên nhân 44

a) Nguyên nhân khách quan 44

b) Những tồn tại chủ quan . 47

Chương III

NHỮNG BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY HỢP TÁC QUỐC TẾ 49


I - PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NÓI CHUNG
VÀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ CÙA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI . 49

II - NHỮNG BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ
CỦA CÔNG TY . 51

1. Thu hút sử dụng vốn có hiệu quả 51

2. Quan tâm nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước. 52

3. Lựa chọn vũ khí cạnh tranh 53

4 - Mở rộng quan hệ với bạn hàng với khách hàng. 54

5. Hoàn thiện các nghiệp vụ nhập khẩu . 56

KẾT LUẬN 58


Xem Thêm: Những biện pháp hoàn thiện hoạt động NK Hàng hóa của công ty xuất nhập khẩu Hợp tác quốc tế COALIMEX
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những biện pháp hoàn thiện hoạt động NK Hàng hóa của công ty xuất nhập khẩu Hợp tác quốc tế COALIMEX sẽ giúp ích cho bạn.