Đề tài: Thực trạng hoạt động XK mặt hàng gốm mỹ nghệ của Cty TNHH XNK lửa việt sang thị trường Hàn Quốc thời gian 2006-2009.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU. 1
1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu: 8
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài: 9
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 10
4. Kết cấu chuyên đề bao gồm: 10
CHƯƠNG I11
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XNK LỬA VIỆT VÀ THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC. 11
I.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XNK LỬA VIỆT. 11
1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH XNK Lửa Việt 11
1.2.Chức năng, nhiệm vụ của công ty. Bộ máy tổ chức. 12
1.3.Đặc điểm các nguồn lực của công ty. 14
1.3.1 Vốn kinh doanh. 14
1.3.2 Về nhân lực . 16
1.3.3 Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 16
1.3.4 Địa bàn kinh doanh. 17
1.3.5 Cơ sở vật chất kỹ thuật. 17
1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. 18
1.4.1 Kết quả chung về hoạt động kinh doanh của Công ty. 18
II:TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC 21
1.1: Giơí thiệu chung về nền kinh tế Hàn Quốc. 21
1.2: Giới thiệu chung về thị trường Hàn Quốc. 22
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG 24
1. Phân tích thực trạng xuất khẩu chung của công ty. 24
2. Phân tích thực trạng xuất khẩu gốm mỹ nghệ của công ty sang thị trường Hàn Quốc thời gian 2006-2009. 26
2.1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng KNXK gốm mỹ nghệ của công ty. 26
2.2. Phương thức xuất khẩu gốm mỹ nghệ. 30
2.3. Những biện pháp tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu của công ty TNHH XNK Lửa Việt 31
2.3.1. Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu đối tác. 31
2.3.2. Thiết lập mạng lưới kênh phân phối 33
2.3.3. Đàm phán, ký kết hợp đồng. 33
2.3.4. Đánh giá hiệu quả xuất khẩu của công ty TNHH XNK Lửa Việt 34
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH XNK LỬA VIỆT 35
1.Đánh giá về kết quả và hiệu quả xuất khẩu gốm mỹ nghệ hiện nay của Công ty. 35
1.1. Tốc độ tăng (giảm) giá trị kim ngạch xuất khẩu gốm mỹ nghệ. 37
2. Những mặt tồn tại và nguyên nhân. 38
2.1 Những mặt tồn tại 38
2.2. Nguyên nhân. 40
3. Ưu Điểm 42
CHƯƠNG III44
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH XNK LỬA VIỆT SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC THỜI GIAN 2010-2015.44
I. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA 44
1. Phương hướng chung của công ty trong thời gian tới 44
2. Phương hướng hoạt động xuất khẩu của công ty trong thời gian tới 46
II. GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH XNK LỬA VIỆT. 48
1. Xây dựng giá bán. 48
2. Xây dựng cơ cấu tổ chức. 50
2.1. Phòng Marketing của công ty. 50
3. Phân công quản lý thị trường và sản phẩm 51
3.1. Xác định sản phẩm mũi nhọn phục vụ xuất khẩu. 51
3.2. Phân công quản lý. 52
4. Nâng cao chất lượng, đa dạng hoá mẫu mã sản phẩm 53
5. Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả. 55
6. Hoàn thiện qui trình xuất khẩu. 56
6.1. Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu đối tác. 56
6.2. Công tác đàm phán và kí kết hợp đồng. 57
6.3. Điều kiện cơ sở giao hàng. 57
6.4. Về thanh toán trong xuất khẩu. 58
7. Các giải pháp khác. 58
7.1. Xây dựng công tác tiêu thụ cho công tác xuất khẩu. 58
7.2. Đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác xuất khẩu. 58
7.3. Quảng cáo, đăng kí bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá. 59
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ BỘ TÀI CHÍNH 59
KẾT LUẬN. 63


Xem Thêm: Thực trạng hoạt động xuất khẩu mặt hàng gốm mỹ nghệ của công ty TNHH xuất nhập khẩu lửa việt sang th
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hoạt động xuất khẩu mặt hàng gốm mỹ nghệ của công ty TNHH xuất nhập khẩu lửa việt sang th sẽ giúp ích cho bạn.