Đề tài: Một số Giải pháp nhằm đẩy mạnh nghiệp vụ giao nhận vận chuyển Hàng hóa XNK bằng đường hàng không ở chi nhánh tracimexco-Hà Nội


MỤC LỤC

PHẦN NÓI ĐẦU 1


CHƯƠNG I : KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU
CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG KHÔNG. 3
I. Khỏi quỏt chung về giao nhận 3
1. Giao nhận và vai trũ của giao nhận trong thương mại quốc tế 3
2. Người giao nhận 4
3. Phạm vi cỏc dịch vụ giao nhận 13
4. Mối quan hệ của người giao nhận với các bên 17
II. Giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường hàng khụng. 19
1. Các tổ chức quốc tế về giao nhận hàng hoá bằng đường không 19
2. Giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường hàng không. 21


CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG KHÔNG Ở TRACIMEXCO 27
I. Giới thiệu khái quát về TRACIMEXCO 27
1. Quá trình hình thành và phát triển của TRACIMEXCO 27
2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 30
II. Thực trạng hoạt động dịch vụ giao nhận hàng không ở TRACIMEXCO 32
1. Tình hình (kết quả) kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây 32
2. Thực trạng hoạt động dịch vụ giao nhận hàng không ở TRACIMEXCO 33
3. Quy trình giao nhận hàng hoỏ xuất nhập khẩu bằng đường hàng không ở TRACIMEXCO 37
III. Phân tích và đánh giá hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng khụng ở TRACIMEXCO 50
1. Phân tích về thị trường 50
2. Phân tích đối thủ cạnh tranh 53
3. Đánh giá chung về kết quả kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không tại TRACIMEXCO 59


CHƯƠNG III : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG Ở TRACIMEXCO 63
I. Mục tiêu và phương hướng phát triển của TRACIMEXCO trong thời gian tới. 63
1. Triển vọng phát triển dịch vụ giao nhận quốc tế ở Việt Nam 63
2. Mục tiêu và phương hướng phát triển của TRACIMEXCO trong thời gian tới. 66
II. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không từ bản thân TRACIMEXCO 68
1. Các biện pháp về thị trường 68
2. Các biện pháp về cơ sở vật chất kỹ thuật 72
3. Cỏc biện phỏp về tổ chức quản lý 73
III. Các biện pháp hỗ trợ từ phía Nhà nước 77
1. Nhà nước cần có những thay đổi về mặt chính sách và thủ tục để giúp Công ty thoát khỏi cơ chế cứng như hiện nay 78
2. Hỗ trợ về mặt tài chính 78
3. Nhà nước cần có chính sách hợp lý đầu tư xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác giao nhận hàng không. 78

KẾT LUẬN 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Một số Giải pháp nhằm đẩy mạnh nghiệp vụ giao nhận vận chuyển Hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp nhằm đẩy mạnh nghiệp vụ giao nhận vận chuyển Hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàn sẽ giúp ích cho bạn.