Đề tài: Thực trạng công tác tổ chức thực hiện hợp đồng NK linh kiện xe gắn máy tại Cty phát triển XNK và đầu tư (VIEXIM)


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦUChương I: Một số lý luận cơ bản về hợp đồng thương mại quốc tế và công tác tổ chức thực hiện hợp đồng 3
I. Khái quát chung về hợp đồng thương mại quốc tế 3
1. Khái niệm 3
2. Đặc điểm hợp đồng 3
II. Qui trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu 4
1. Qui trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu 4
1.1 Xin giấy phép nhập khẩu 4
1.2 Thuê phương tiện vận tải 5
1.3 Mua bảo hiểm 6
1.4 Làm thủ tục hải quan 7
1.5 Kiểm tra hàng nhập khẩu 8
1.6 Làm thủ tục thanh toán 9
1.7 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại(nếu có) 10


Chương II Thực trạng hoạt động nhập khẩu linh kiện xe gắn máy tại công ty VIEXIM 11
A. Khái quát về công ty 11
1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 11
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 12
2.1 Chức năng 12
2.2 Nhiệm vụ 12
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 13
3.1 Bộ máy quản lý 14
3.2 Đơn vị liên doanh với nước ngoài 15
3.3 Các đơn vị trực thuộc khác 15
3.4 Nguồn nhân lực 16
B. Thực trạng hoạt động nhập khẩu linh kiện xe gắn máy tại công ty VIEXIM 16
1. Kết quả hoạt động kinh doanh chung 16
2. Kết quả hoạt động nhập khẩu chung của công ty 16
2.1. Tình hình nhập khẩu theo mặt hàng 18
2.2. Tình hình nhập khẩu theo thị trường 19
C.Thực trạng công tác tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu linh kiện xe gắn máy tại công ty phát triển xuất nhập khẩu và đầu tư -VIEXIM
1.Mở L/C 20
2. Thuê phương tiện vận tải 21
3. Mua bảo hiểm 21
4. Làm thủ tục hải quan 21
5. Nhận hàng 22
6. Thanh toán 22
7. Khiếu nại và tiến hành giải quyết khiếu nại 23
8. Đánh giá chung về qui trình nhập khẩu của VIEXIM 23
8.1 Những thuận lợi 23
8.2 Những khó khăn 26


Chương III Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu linh kiện xe gắn máy tại công ty VIEXIM 28
1. Giải pháp về phía công ty 28
1.1 Giải pháp về việc mở L/C 28
1.2 Giải pháp về thuê tàu và mua bảo hiểm 29
1.3 Giải pháp về thủ tục hải quan 30
1.4 Giải pháp về giao nhận và vận chuyển hàng hoá 30
1.5 Giải pháp trong công tác thanh toán 31
1.6 Giải pháp về khiếu nại và giải quyết khiếu nại 32
2. Các giải pháp về phía Nhà nước 33

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC


Xem Thêm: Thực trạng công tác tổ chức thực hiện hợp đồng NK linh kiện xe gắn máy tại công ty phát triển xuất n
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác tổ chức thực hiện hợp đồng NK linh kiện xe gắn máy tại công ty phát triển xuất n sẽ giúp ích cho bạn.