Đề tài: Thực trạng và Giải pháp thúc đẩy XK chè của Cty XNK Thái Nguyên


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦUCHƯƠNG I. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 1
I. Xuất khẩu hàng hoá trong nền kinh tế thị trường: 1
1. Khái niệm xuất khẩu: 1
2. Vai trò và ý nghĩa của hoạt động xuất khẩu. 1
II. Những hoạt động chủ yếu trong quá trình kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp . 3
1. Nghiên cứu và lựa chọn thị trường xuất khẩu. 3
2. Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh. 3
3. Giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng. 4
3.1. Các bước giao dịch 4
3.2. Các hình thức đàm phán. 5
3.3. Ký kết hợp đồng 5
4. Tổ chức thực hiện hợp đồng 5


CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÈ HIỆN NAY TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THÁI NGUYÊN 7
A. Khái quát về công ty: 7
1. Quá trình hình thành và phát triển: 7
2. Chức năng, nhiệm vụ và bộ máy quản lý. 7
3. Lĩnh vực kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu Thái Nguyên là : 9
4. Nguồn vốn. 9
5. Nguồn nhân lực . 10
b.Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và thị trường xuất khẩu chè hiện nay tại Công ty xuất nhập khẩu thái nguyên: 10
1. Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu chè của công ty. 10
2. Các mặt hàng chè xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu Thái Nguyên 12
3. Thực trạng thị trường xuất khẩu chè của công ty. 13
C. Đánh giá chung về tình hình thu mua và xuất khẩu chè ở công ty xuất nhập khẩu Thái Nguyên . 15
1. Những kết quả đạt được trong việc thu mua và xuất khẩu chè của công ty xuất nhập khẩu Thái Nguyên 15
2. Những vấn đề tồn tại và nguyên nhân. 17
2.1. Những vấn đề tồn tại. 17
2.2. Nguyên nhân: 18


CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHÈ Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THÁI NGUYÊN 21
A. Về phía Công ty xuất nhập khẩu Thái Nguyên: 22
1. Chiến lược hoạt động xuất khẩu của Công ty: 22
1.1. Chiến lược cạnh tranh bằng giá cả. 22
1.2. Chiến lược cạnh tranh bằng chất lượng và chủng loại 22
1.3. Cạnh tranh bằng dịch vụ và chăm sóc khách hàng, bằng quan hệ công chúng để quảng bá thương hiệu. 22
1.4. Cạnh tranh bằng Marketing, trong đó cần lưu ý quảng cáo xúc tiến thương mại. 22
2. Cải tiến phương thức hoạt động và quản lý 22
2.1. Về mặt tổ chức: 22
2.2. Các yếu tố đầu vào: 23
3. Đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ sản xuất: 25
4. Nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, phát triển kèm theo để nâng cao mô hình cạnh tranh: 26
5. Nghiên cứu phát triển thị trường, hệ thống phân phối và giới thiệu sản phẩm: 27
6. Quản lý chất lượng sản phẩm trước và sau sản xuất 28
6.1. Giảm tối thiểu rủi ro bằng phương pháp phân tích môi trường kinh doanh, phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để loại trừ hoàn cảnh phát sinh ra rủi ro. 28
6.2. Tiết kiệm để bù đắp mất mát rủi ro bằng lập quỹ dự phòng tài chính 28
6.3. Chia sẻ rủi ro bằng phương pháp đa dạng hoá trong kinh doanh. 29
6.5. Bảo hiểm cho hàng hoá, tài sản kinh doanh bảo hiểm ra đời do sự tồn tại khách quan của rủi ro, là để bù đắp về tài chính nhằm khắc phục hậu quả của rủi ro chứ không phải để ngăn chặn rủi ro, khi tham gia hoạt động bảo hiểm công ty cần phải chú ý: 29
B. Kiến nghị với Chính phủ: 29
C. Về phía ngành chè: 30

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤCXem Thêm: Thực trạng và Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu chè của công ty xuất nhập khẩu Thái Nguyên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu chè của công ty xuất nhập khẩu Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.