Đề tài: Thực trạng và Một số Giải pháp nhằm thúc đẩy XK hàng mây tre đan của Cty XNK Hà Tây


Mục lục

lời mở đầu 1


CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU HÀNG MÂY TRE ĐAN.

I. Vị trí và vai trò của xuất khẩu hàng Mây tre đan trong điều kiện hội nhập hiệnnay .3
1. - Khái niệm về xuất khẩu hàng hóa 3
2. - Vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế 3
II. Một số loại hình hoạt động xuất khẩu 4
1. - Nghiên cứu thị trường xuất khẩu mặt hàng Mây tre đan .4
2. - Tạo nguồn hàng xuất khẩu 4
3. - Lựa chọn thị trường .5
4. - Các phương thức thâm nhập thị trường .5
a.- Xuất khẩu trực tiếp.
b.- Xuất khẩu gián tiếp.
c.- Hợp tác xuất khẩu.
d.- Tổ chức đại lý và trung gian ở nước ngoài.
e.- Tổ chức cơ quan đại diện Công ty ở nước ngoài.
5. - Hoạt động hậu cần phục vụ cho xuất khẩu 6
a.- Nghiệp vụ thu mua hàng xuất khẩu.
b.- Bao gói hàng hóa.
c.- Dịch vụ khách hàng.
d.- Vận chuyển và bảo quản hàng hóa.
III. Một số nguyên tắc và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng Mây tre đan của Công ty XNK Hà Tây 7
1. - Các nguyên tắc đánh giá hiệu quả .7
2. - Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng Mây tre đan của Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây 8


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX - HA TAY .9

I. Khái quát về Công ty UNIMEX - HATAY 9
1. - Quá trình hình thành và phát triển .9
2. - Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty 10
3. - Kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Công ty .13
II. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng Mây tre đan ở Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây 15
1. - Tình hình xuất khẩu ở Unimex Hà Tây .15
2. - Tình hình xuất khẩu mặt hàng Mây tre đan 16
3. - Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng Mây tre đan 18
4. - Cơ cấu mặt hàng Mây tre đan xuất khẩu .19
5. - Thị trường xuất khẩu mặt hàng Mây tre đan .20
6. - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng Mây tre đan ở Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây 22
a.- Thuận lợi.
b.- Khó khăn.
c.- Nguyên nhân của những khó khăn.


CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG MÂY TRE ĐAN Ở UNIMEX - HATAY 25
I. Chiến lược Marketing xuất khẩu hàng Mây tre đan 25
1. - Giá xuất khẩu 25
2. - Sản phẩm xuất khẩu 26
3. - Phân phối xuất khẩu 26
4. - Xúc tiến thương mại Quốc tế 26
II. Triển vọng xuất khẩu hàng Mây tre đan ở Việt Nam và trên thế giới 26
1. - Triển vọng xuất khẩu hàng Mây tre đan trên thế giới .26
2. - Triển vọng xuất khẩu hàng Mây tre đan ở Việt Nam 27
III. Phương hướng xuất khẩu hàng Mây tre đan ở Công ty xuất nhập khẩu Hà Tây .28
1. - Định hướng phát triển kinh doanh của Công ty 28
2. - Phương hướng xuất khẩu mặt hàng Mây tre đan của Công ty 29
IV. Một số giải pháp vĩ mô nhằm tạo khả năng thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng Mây tre đan ở Unimex – Ha Tay 31
1. - Giải pháp của Công ty .31
a.- Nâng cao chất lượng sản phẩm
b.- Mở rộng thị trường
c.- Các hình thức xuất khẩu
d.- Một số giải pháp khác
2. - Đề xuất của Nhà nước .33
a.- Nhà nước nên có chính sách tỷ giá hối đoái
b.- Nhà nước thực hiện trợ cấp xuất khẩu
c.- Hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu và chính sách thuế

Kết luận 33
Tài liệu tham khảoXem Thêm: Thực trạng và Một số Giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng mây tre đan của công ty xuất nhập khẩu H
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và Một số Giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng mây tre đan của công ty xuất nhập khẩu H sẽ giúp ích cho bạn.