Đề tài: Quản lý Vốn lưu động trong kinh doanh của xí nghiệp cơ khí Long Quân và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ của xí nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế cạnh tranh quyết liệt, doanh muốn tồn tại và phát triển được thì đòi hỏi doanh nghiệp phải có một sức mạnh về tài chính cụ thể là vốn.

Vốn là biểu hiện vật chất không thể thiếu được trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong việc mở rộng quy mô về chiều sâu và chiều rộng của mỗi doanh nghiệp . Vì thế doanh nghiệp phải luôn đảm bảo vốn cho hoạt động của mình, không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, từ đó doanh nghiệp mới có thể tăng lợi nhuận, tăng thu nhập để tồn tại và phát triển.

Như vậy, nâng cao hiệu quả vốn kinh doanh là một yêu cầu khách quan, cấp thiết của mỗi doanh nghiệp , phù hợp với quy luật tiết kiệm, đáp ứng được yêu cầu của chế độ hạch toán.

Nhận thức được tầm quan trọng của vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp , trong thời gian thực tập tại xí nghiệp cơ khí Long Quân em đã chọn đề tài:
"Quản lý vốn lưu động trong kinh doanh của xí nghiệp cơ khí Long Quân và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của xí nghiệp"

Trên cơ sở phương pháp nghiên cứu lý luận và bằng kiến thức hoặc cùng với thực tế tại xí nghiệp.

Kết cấu luận văn gồm 3 phần:
Chương I: Lý luận chung về vốn lưu động và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp
Chương II: Tình hình thực tế về công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động của xí nghiệp cơ khí Long Quân.
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở xí nghiệp cơ khí Long Quân.
Mục lục


CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 5
I. VỐN LƯU ĐỘNG VÀ NGUỒN HÌNH THÀNH VỐN LƯU ĐỘNG 5
1. Khái niệm, đặc điểm vốn lưu động. 5
2. Thành phần và kết cấu vốn lưu động. 6
3. Nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp 12
II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP. 16
1. Ý nghĩa của việc tăng cường vốn lưu động 16
2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp . 17
3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 18
III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 22
1. Nguyên tắc quản lý vốn lưu động 22
2. Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp 24
IV. HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN 27


CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ LONG QUÂN 32
I. KHÁI QUÁT VỀ XÍ NHGIỆP: 32
1. Quá trình hình thành và phát triển xí nhiệp: 32
2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của xí nghiệp: 34
3. Tổ chức bộ máy quản lý xí nghiệp 35
4. Sản phẩm xí nghiệp. 38
5. Các thông tin khác. 39
II. HỆ THỐNG KẾ TOÁN CỦA XÍ NGHIỆP: 39
1. Phòng Kế toán, tài vụ: 39
2. Hệ thống tổ chức kế toán : 40
II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP QUA 2 NĂM 2000 - 2001 42
1. Kết cấu vốn kinh doanh của xí nghiệp 42
2. Kết cấu vốn kinh doanh của xí nghiệp 44


CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG Ở XÍ NGHIỆP LONG QUÂN 49
I. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP 49
1. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động qua một số chỉ tiêu: 49
2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động qua chỉ tiêu tốc độ luân chuyển vốn lưu động 52
3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp 56
II. TỒN TẠI VÀ NGHUYÊN NHÂN 57
III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP TRONG THỜI GIAN TỚI 58
1. Mục tiêu thực hiện 58
2. Những giải pháp chủ yếu 59

PHỤ LỤC 66


Xem Thêm: Quản lý Vốn lưu động trong kinh doanh của xí nghiệp cơ khí Long Quân và các biện pháp nhằm nâng cao
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý Vốn lưu động trong kinh doanh của xí nghiệp cơ khí Long Quân và các biện pháp nhằm nâng cao sẽ giúp ích cho bạn.