Đề tài: Chiến lược KD của các doanh nghiệp ngành dệt may VN hiện nay


I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu
Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đang chuyển mình theo cơ chế mới: Cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Cùng với quá trình chuyển đổi đó nhiều loại hình công ty và doanh nghiệp đã xuất hiện. Đã có sự cạnh tranh giữa các công ty và doanh nghiệp , để tồn tại và phát triển phải có hướng đi hợp lý.
Mục tiêu đặt ra và cũng là mục tiêu đầu tiên của doanh nghiệp là lợi nhuận. Ngay từ khi bước vào hoạt động cũng như trong suốt quá trình phát triển của công ty và doanh nghiệp , các nhà quản lý luôn đặt ra câu hỏi: “làm thế nào để tăng lợi nhuận của doanh nghiệp càng cao càng tốt”. Để đạt được mục tiêu đó, một mặt doanh nghiệp phải có chiến lược thị trường tốt nhằm đẩy mạnh bán ra, cũng như mở rộng thị phần, tăng doanh thu . Mặt khác phải hạ thấp giá thành sản phẩm, một biện pháp ít tốn kém nhưng hiệu quả kinh tế lâu dài. Trong doanh nghiệp giá thành là kết quả tất yếu của quả trình bỏ ra chi phí . Muốn hạ giá thành sản phẩm thì phải sử dụng tiết kiệm chi phí và có hiệu quả cao so với lượng chi phí bỏ ra.
Do vậy, công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác hoạch toán của bất kỳ công ty hay doanh nghiệp nào, đó là toàn bộ trung tâm của quá trình kế toán .
Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng đó, trên cơ sở những kiến thức đã được học cũng như tích lũy được. Sau khi tìm hiểu em chọn chuyên đề “Công tác tập hợp chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa”.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
- Hoàn thiện cơ sở lý luận về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.
- Phân tích, đánh giá được thực trạng công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần tập đoàn Thái Hòa.
- Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
a Đối tượng nghiên cứu
- Nghiên cứu công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa
b Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi không gian: Tại công ty Cổ phân Tập đoàn Thái Hòa-Phương Mai-Quận Đóng Đa- Hà Nội
- Phạm vi thời gian: Thu tập số liệu công ty trong 3 năm từ năm 2007 đến năm 2009
4. Nội dung nghiên cứu
- Tìm hiểu công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa- Phương Mai- Quận Đống Đa- Hà Nội.
- Thực trạng công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa- Phương Mai- Quận Đống Đa- Hà Nội
- Một số giải pháp hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa- Phương Mai- Quận Đống Đa- Hà Nội
5 phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp chung: Lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng làm cơ sở phương pháp luận.
- Phương pháp thu thập số liệu:
+ Số liệu sơ cấp: Thu thập số liệu trên phương tiện thông tin đại chúng, số liệu của Công ty như:
. Tài liệu giới thiệu chung về Công ty.
. Cơ sở vật chất kỷ thuật của Công ty.
. Tình hình tổ chức quản lý sản xuất của Công ty.
. Báo cáo B01, B02 của Công ty.
. Bảng giá, số công nợ.
+ Số liệu thứ cấp: Sử dụng phương pháp điều tra phỏng vấn.
- Phương pháp chuyên gia: Trao đổi với cán bộ quản lý và nhân viên trong Công ty.
- Phương pháp thồng kê và phân tích kinh tế:
+ Điều tra thu thập số liệu, tính toán các chỉ số thống kê. Phương pháp tính tốc độ phát triển liên hoàn, tốc độ phát triển bình quân.
+ Phân tích tài liệu trên cơ sở nghiên cứu mức độ ảnh hưởng, tình hình biến động của hiện tượng.
6 Kết cấu chuyên đề
- Đặt vấn đề.
- Nội dung( 4 phần):
+ Phần 1: Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
+ Phần 2: Đặc điểm chung của tổ chức kế toán tập hợp chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa
+ Phần 3: Thực trạng về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa
+ Phần 4: Một số giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa


- Kết luận.


Xem Thêm: Chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.