Đề tài: Tăng trưởng vì phát triển con người ở VN


Phần I: Lý luận chung
I) Những vấn đề cơ bản về tăng trưởng
1) Quan niệm về tăng trưởng
2) Cụng thức
3) Các tiêu chí đánh giá
3.1) GDP (tổng thu nhập quốc nội) và GDP trên đầu người
3.2) So sánh tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất với tốc độ tăng của giá trị gia tăng
3.3) Năng suất lao động và hiệu quả sử dụng vốn
II) Những vấn đề cơ bản về phát triển con người
1) Khái niệm
2) Nội hàm của phát triển con người
3) Các tiêu chí đánh giá
3.1) Chỉ số phát triển con người (HDI)
3.2) Chỉ số phát triển giới (GDI)
3.3) Thước đo quyền lực giới tính (GEM)
III) Tăng trưởng vì phát triển con người
1) Nội hàm của tăng trưởng vỡ con người
2) Các tiêu chí đánh giá
2.1) Chỉ tiêu tăng trưởng vì phát triển con người
2.2) Mối quan hệ giữa thu nhập bình quân đầu người (GDP/người) với chỉ số phát triển con người (HDI)
2.3) So sánh chỉ số đo bất bỡnh đẳng giới (GDI) với chỉ số phát triển con người (HDI)
2.4) So sánh chỉ số phát triển giới (GDI) với thước đo quyền lực giới tính (GEM)
IV) Vai trò của nhà nước trong thực hiện mối quan hệ


Phần II:Thực trạng tăng trưởng vì phát triển con người ở Việt Nam trong giai đoạn 2000 tới nay
A) Các chủ chương và chính sách tăng trưởng nhằm thực hiện phát triển con người
I) Các chủ chương
II) Các chính sách
B) Thành tựu đạt được 2000 – 2008
I) Thành tựu về tăng trưởng
II) Tăng trưởng tác động tới phát triển con người
1) Về đảm bảo thu nhập
2) Về y tế và chăm sóc sức khỏe
3) Về giáo dục
4) Về giải quyết việc làm
C)Đánh giá kết quả đạt được.

Phần III: Hoàn thiện mô hình tăng trưởng vì con người ở Việt Nam
I) Định hướng
II) Giải pháp


Xem Thêm: Tăng trưởng vì phát triển con người ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng trưởng vì phát triển con người ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.