Đề tài: Tổ chức thi đua trong các doanh nghiệp VN hiện nay

MỤC LỤC

A. Đặt vấn đề . 1

B. Nội dung:

I. Bản chất thi đua . 3
1. Những khái niệm cơ bản . 3
2. Bản chất và chức năng của thi đua . 4
3. Nguyên tắc của thi đua 6


II. Tổ chức thi đua trong các doanh nghiệp . 7
1. Khái niệm và các yếu tố ảnh hưởng . 7
2. Những hình thức và nội dung thi đua . 11
3. Tổ chức thi đua trong các doanh nghiệp 15


III. Đánh giá hiệu quả của phong trào thi đua . 17
1. Chỉ tiêu năng suất lao động . 17
2. Chất lượng sản phẩm 17
3. Tinh thần thái độ lao động . 17
4. Tính đoàn kết tập thể lao động 18


IV. Các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức phong trào thi đua trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay . 19
1. Đẩy mạnh thi đua 19
2. Lương bổng và đãi ngộ . 20
3. Ghi nhận thành tích . 21


V. Thực trạng của tổ chức phong trào thi đua của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay và một số vấn đề đặt ra 22
1. Thực trạng 22
2. Vấn đề đặt ra 25
3. Bài học thực tế . 25


C. Kết luận . 27


Xem Thêm: Tổ chức thi đua trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức thi đua trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.