Đề tài: Quản lý thông tin tại cty cơ khí ôtô 1/5


Mục lụcLời Mở đầu 1


Chương 1: Mô tả hệ thống quản lí kho tại công ty ô tô 1-5
I. Mô tả công ty ô tô 1-5. 3
II. Mô tả hệ thống kho của công ty ô tô 1-5 3


Chương 2: Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu đề tài 6
I. Các vấn đề cơ bản về hệ thống thông tin quản lí 6
1. Khái niệm hệ thống thông tin quản lí 6
2. Các khái niệm liên quan đến hệ thống thông tin .6
3. Phân tich thiết kế hệ thống thông tin .8
3.1. Đánh giá yêu cấu .8
3.2. Phân tích chi tiết .9
3.3. Phân tích lô gíc 9
3.4. Mã hoá dữ liệu và một số công cụ được dùng để mô hình hoá hệ thống thông tin 10
3.4.1. Mã hoá dữ liệu 10
3.4.2. Một số mô hình hoá dữ liệu .11
3.4.2.1. Mô hình luồng dữ liệu DFD 11
3.4.2.2. Mô hình quan hệ thực thể 12
II. Vấn đề cần thiết phải ứng dụng tin học quản lí trong quản lí kho tại công ty ô tô 1-5 . 13


Chương 3 : Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lí kho tại công ty ô tô 1-5 14
I. Phân tích yêu cầu .14
II. Phân tích thiết kế chi tiết .14
1. Sơ đồ chức năng của hệ thống 14
1. Sơ đồ luồng dữ liệu DFD 15
III. Thiết kế lô gíc .17
IV. Viết chương trình 19
1. Giới thiệu về cơ sở dữ liệu MS.Access 19
2. Cơ sở dữ liệu của hệ thống .20
3. Một số giao diện của hệ thống 21


Kết luận


Xem Thêm: Quản lý thông tin tại cty cơ khí ôtô 1/5
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý thông tin tại cty cơ khí ôtô 1/5 sẽ giúp ích cho bạn.