Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Cải thiện công tác trả lương tại Công ty May và Quảng cáo Việt

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cải thiện công tác trả lương tại Công ty May và Quảng cáo Việt


  lời nói đầu


  1.Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài :

  Ngay từ khi xuất hiện cùng với sự ra đời của nền kinh tế hàng hoá thì tiền lương và công tác trả lương đã được các nhà tư bản chủ nghĩa và người lao động rất quan tâm .
  Ngày nay tiền lương vẫn là một vấn đề thời sự nóng bỏng trong đời sống xã hội và sản xuất không chỉ ở nước ta mà cả ở tất cả các nước khác trên thế giới bởi vì tiền lương là một phạm trù có liên quan mật thiết đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh , đến sự phát triển của nền kinh tế, đến đời sống của từng người lao động . Tiền lương hàm chứa nhiều mối quan hệ mâu thuẫn như quan hệ giữa sản xuất và phát triển, quan hệ giữa tích luỹ và tiêu dùng, quan hệ giữa thu nhập của các thành phần dân cư . Trong thực tiễn có rất nhiều vấn đề nảy sinh đòi hỏi cần phải được nghiên cứu và đưa ra những kết luận có cơ sở khoa học cho lĩnh vực này.
  Như đã biết: trong nền kinh tế thị trường hiện nay nghành dệt may Việt Nam nói chung và Công ty May và Quảng cáo Việt đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả cao trên nhiều mặt của sản xuất kinh doanh như đổi mới công nghệ, đổi mới mặt hàng, sản phẩm và chất lượng sản phẩm từng bước được nâng lên. Một trong những nhân tố góp phần tạo nên kết quả trên là công tác tổ chức tiền lương trong các doanh nghiệp đã được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại cần phải được nghiên cứu, xem xét, phân tích và đánh giá nhằm không ngừng cải thiện công tác trả lương tại các doanh nghiệp này.
  Nhận thức được tầm quan trọng của tiền lương đối với sự phát triển của các doanh nghiệp dệt may ở Việt Nam nói chung và Công ty May va Quảng cáo Việt, kết hợp với những kiến thức cơ bản đã được học tại trường đại học Thương Mại và thực tiễn khách quan trong quá trình thực tập tại Công ty May và Quảng cáo Việt, em xin được lựa chọn đề tài: "Cải thiện công tác trả lương tại Công ty May và Quảng cáo Việt ".

  2.Mục đích nghiên cứu đề tài :
  Trên cơ sở khoa học về tiền lương tiến hành hệ thống lại các vấn đề đó.
  Đánh giá thực trạng công tác trả lương tại Công ty May và Quảng cáo Việt.
  Đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện công tác trả lương tại công ty May và Quảng cáo Việt.
  3.Phạm vi nghiên cứu :
  Do những điều kiện khách quan nên luận văn chỉ giới hạn nghiên cứu công tác trả lương đối với những lao động liên quan đến ngành dệt may trong Công ty May và Quảng cáo Việt.
  4.Phương pháp nghiên cứu đề tài :
  Phương pháp duy vật biện chứng
  Phương pháp khảo sát thực tế
  Phương pháp thống kê , so sánh
  5.Nội dung nghiên cứu:
  Ngoài mục lục, lời nói đầu , kết luận và tài liệu tham khảo , bài viết được chia ra làm 3 chương như sau:
  Chương 1 : Cơ sở lý luận về tiền lương và trả lương trong doanh nghiệp .
  Chương 2 : Phân tích thực trạng công tác trả lương tại Công ty May và Quảng cáo Việt.
  Chương 3 : Một số giải pháp nhằm cải thiện chất lượng công tác trả lương tại Công ty May và Quảng cáo Việt .  Mục lục

  Lời nói đầu 1
  Chương I: Cơ sở lý luận về tiền lương và công tác trả lương trong doanh nghiệp 3

  1.1.Tiền lương trong doanh nghiệp : 3
  1.1.1.1. Một số khái niệm về tiền lương : 3
  1.1.1.2. Bản chất của tiền lương: 6
  1.1.2.Các chức năng của tiền lương: 7
  1.1.2.1. Chức năng thước đo giá trị: 7
  1.1.2.2. Chức năng tái sản xuất sức lao động: 8
  1.1.2.3. Chức năng kích thích lợi ích vất chất đối với người lao động: 8
  1.1.2.4. Chức năng bảo hiểm tích luỹ: 9
  1.1.2.5. Chức năng xã hội: 9
  1.1.3. Các hình thức trả lương: 9
  1.1.3.1. Hình thức trả lương theo thời gian: 9
  1.1.3.2. Trả lương theo năng suất lao động: 10
  1.1.4. Vai trò của tiền lương trong doanh nghiệp: 14
  1.2. Chính sách tiền lương trong doanh nghiệp: 15
  1.2.1. Mục đích và yêu cầu của chính sách tiền lương trong doanh nghiệp: 15
  1.2.1.1. Mục đích của chính sách tiền lương trong doanh nghiệp: 15
  1.2.1.2. Yêu cầu của chính sách tiền lương: 15
  1.2.2. Các căn cứ xây dựng chính sách tiền lương: 17
  1.2.2.1. Những quy định của Nhà nước: 17
  1.2.2.2. Chiến lược phát triển của doanh nghiệp: 17
  1.2.2.3. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp: 17
  1.2.2.4. Thị trường lao động: 18
  1.2.3.Các nội dung cơ bản của chính sách tiền lương: 18
  1.2.3.1. Mức lương tối thiểu: 18
  1.2.3.2. Hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp: 20
  1.2.3.3. Quy chế trả lương trong doanh nghiệp: 21
  1.3. Tổ chức công tác trả lương trong doanh nghiệp: 22
  1.3.1. Đánh giá thành tích của nhân viên: 22
  1.3.1.1. Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích công tác của nhân viên: 22
  1.3.1.2. Tổ chức đánh giá thành tích của nhân viên: 23
  1.3.2. Tổ chức công tác tính lương cho nhân viên: 24
  1.3.3. Tổ chức công tác phát lương cho nhân viên: 28
  1.4. Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết phải cải thiện công tác trả lương trong các doanh nghiệp: 29
  1.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc trả lương trong các doanh nghiệp: 29
  1.4.1.1. Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến việc trả lương trong các doanh nghiệp: 29
  1.4.1.2. Các nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến việc trả lương trong các doanh nghiệp: 31
  1.4.2. Sự cần thiết phải cải thiện công tác trả lương trong các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay: 34
  Chương II: Thực trạng công tác trả lương tại Công ty May và Quảng cáo Việt 36
  2.1. Khái quát chung về Công ty May và Quảng cáo Việt: 36
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty May và Quảng cáo Việt: 36
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 37
  2.1.2.1. Chức năng của công ty : 37
  2.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty: 38
  2.1.3. Cơ cấu bộ máy của công ty: 39
  2.1.3.1. Cơ cấu bộ máy của công ty: 39
  2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong doanh nghiệp: 39
  2.1.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua: 41
  2.1.4.1. Đặc điểm về nghành nghề kinh doanh của công ty: 41
  2.1.4.2. Đặc điểm về mặt hàng kinh doanh của công ty: 42
  2.1.4.3. Đặc điểm về thị trường kinh doanh của công ty: 42
  2.1.4.4. Đặc điểm về công nghệ kinh doanh của công ty: 43
  2.1.5. Môi trường kinh doanh của công ty: 43
  2.1.5.1. Môi trường kinh doanh bên ngoài: 43
  2.1.5.2. Môi trường kinh doanh bên trong: 45
  2.2. Phân tích và đánh giá tình hình sử dụng lao động và quỹ lương tại Công ty May và Quảng cáo việt : 50
  2.2.1.Phân tích tình hình sử dụng lao động tại Công ty May và Quảng cáo Việt : 50
  2.2.2. Phân tích và đánh giá tình hình sử dụng quỹ lương tại doanh nghiệp: 52
  2.3. Phân tích và đánh giá công tác tiền lương của Công ty May và Quảng cáo việt: 54
  2.3.1. Các hình thức trả lương đang được áp dụng tại Công ty May và Quảng cáo Việt: 54
  2.3.1.1.Hình thức trả lương theo thời gian : 54
  2.3.1.2.Hình thức trả lương sản phẩm gián tiếp: 56
  2.3.1.3.Hình thức trả lương khoán sản phẩm tập thể: 56
  2.3.2. Phân tích và đánh giá chính sách tiền lương của Công ty May và Quảng cáo Việt : 57
  2.3.2.1. Phân tích và đánh giá mức lương tối thiểu áp dụng tại công ty : 57
  2.3.2.2. Phân tích và đánh giá hệ thống thang bảng lương hiện hành tại Công ty May và Quảng cáo Việt : 58
  2.3.2.3. Phân tích và đánh giá quy chế trả lương của Công ty May và Quảng cáo Việt : 60
  2.3.3.Phân tích và đánh giá công tác trả lương tại Công ty May và Quảng cáo Việt: 62
  2.3.3.1.Đối với công tác đánh giá thành tích của nhân viên tại công ty: 62
  2.3.3.2.Đối với công tác tính lương cho nhân viên tại công ty: 64
  2.3.3.3.Đối với công tác phát lương tại công ty: 74
  2.5. Đánh giá chung về công tác trả lương tại Công ty May và Quảng cáo Việt : 76
  2.5.1. Những thành tựu đã đạt được : 76
  2.5.2. Những hạn chế: 78
  2.5.3. Nguyên nhân: 79
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm cải thiện công tác trả lương tại Công ty May và Quảng cáo Việt 81
  3.1. Mục tiêu, Phương hướng phát triển Công ty May và Quảng cáo Việt từ nay đến 2010: 81
  3.1.1. Mục tiêu tổng quát: 81
  3.1.2. Mục tiêu cụ thể: 82
  3.1.2.1.Lĩnh vực xuất nhập khẩu: 82
  3.1.2.2.Lĩnh vực đầu tư tài chính: 82
  3.1.2.3. Lĩnh vực quảng cáo : 83
  3.1.2.4.Nhu cầu vốn đầu tư phát triển: 83
  3.1.2.5.Cải thiện và nâng cao đời sống vật chất , tinh thần cho người lao động: 84
  3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện công tác trả lương tại Công ty May và Quảng cáo Việt: 85
  3.2.1. Các biện pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả lương cho người lao động: 85
  3.2.2. Các giải pháp nhằm cải thiện chính sách tiền lương: 87
  3.2.2.1. Xây dựng tốt công tác định mức lao động: 87
  3.2.2.2. Hoàn thiện quy chế trả lương 89
  3.2.3. Các giải pháp nhằm cải thiện công tác tổ chức trả lương: 89
  3.2.3.1.Điều chỉnh hệ thống tiêu chuẩn đánh giá thành tích đối với nhân viên: 89
  3.2.3.2. Hoàn thiện công tác xác định đơn giá tiền lương: 90
  3.2.4. Các giải pháp hỗ trợ cho công tác trả lương: 92
  3.2.4.1.Nâng cao hiệu quả công tác phân tích công việc để làm cơ sở cho việc đánh giá thành tích của nhân viên: 92
  3.2.4.2. Bố trí , sắp xếp lại lao động một cách hợp lý : 94
  3.2.4.3. Hoàn thiện công tác thống kê , kiểm tra , nghiệm thu sản phẩm 96
  3.2.5. Một số kiến nghị đối với nhà nước: 97
  3.2.5.1. Kiềm chế lạm phát , bình ổn giá cả: 97
  3.2.5.2. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn: 98
  3.2.5.2. Một số kiến nghị khác : 99
  Kết luận 100
  Danh mục tài liệu tham khảo 101  Xem Thêm: Cải thiện công tác trả lương tại Công ty May và Quảng cáo Việt
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cải thiện công tác trả lương tại Công ty May và Quảng cáo Việt sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status