Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Cải thiện công tác đãi ngộ tài chính tại Công ty Xăng Dầu Quân Đội

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cải thiện công tác đãi ngộ tài chính tại Công ty Xăng Dầu Quân Đội


  LỜI NÓI ĐẦU


  *Tính cấp thiết của đề tài:


  Trong mọi thời đại, trên mọi lĩnh vực của cuộc sống “con người “ luôn giữ vị trí quan trọng số một. Nhà nghiên cứu Robẻt Reich cho rằng:“ tài nguyên duy nhất thât sự còn có tính cách quốc gia là nhân công, năng lực trí tuệ và óc sáng tạo của họ, đó là những gì sẽ quyết định sự thịnh vượng trong tương lai “. Doanh nghiệp được coi là một xã hội thu nhỏ trong đó “con người là nguồn lực quan trọng nhất, quý giá nhất “. Con người là yếu tố trung tâm quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Không một hoạt động nào của tổ chức mang lại hiệu quả nếu thiếu công tác quản trị, mọi quản trị suy cho cùng là quản trị con người. Vì vậy thành công của doanh nghiệp không thể tách rời với yếu tố con người.

  Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá cạnh tranh càng cao thì động lực phát triển càng mạnh, các doanh nghiệp năng động phải biết tự làm mới mình. Tham gia vào WTO Việt Nam có nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức, nhưng làm sao tận dụng được những cơ hội, vượt qua những thách thức để cộng đồng doanh nghiệp phát triển mạnh hơn, bền vững hơn? Vấn đề đặt ra ở đây là "luật chơi " và "người chơi giỏi " trong WTO. Dù Việt Nam đã và sẽ có nhiều đổi mới về thể chế kinh tế khi gia nhập WTO, song những đổi mới đó chưa thể so sánh được với những thành viên đã nhuần nhuyễn với "luật chơi " của tổ chức này. Điều đó buộc chúng ta phải tìm ra lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh của mình. Điều này nằm chính ở đội ngũ nhân viên có trình độ năng lực cao, tinh thần hăng say lao động và trung thành với doanh nghiệp.

  Với Việt Nam-một nước đang phát triển, thu nhập của người lao động phần lớn chưa cao, đời sống của người lao động còn ở mức trung bình, thấp thì đãi ngộ tài chính được xem là một công cụ quan trọng kích thích tinh thần, là động cơ thúc đẩy nhân viên làm việc với hiệu quả cao. Tiền lương, tiền thưởng, cổ phần, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi . là những công cụ quan trọng. Không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất: Nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động mà còn có ý nghĩa về mặt tinh thần: Thể hiện giá trị, địa vị, uy tín của người lao động đối với gia đình, đồng nghiệp và xã hội. Đãi ngộ tài chính thực sự là công cụ đắc lực giúp nhà quản trị thu hút nhân tài trong và ngoài nước, duy trì đội ngũ lao động có tay nghề, trình độ cao, làm cho người lao động ngày càng gắn bó hơn với doanh nghiệp, giúp nhà quản trị thực hiện được mục tiêu đặt ra.

  Đãi ngộ tài chính quan trọng là vậy nhưng thực tế cho thấy ở Việt Nam hiện nay dù các doanh nghiệp chú trọng rất nhiều vào việc thu hút nhân tài, đầu tư cho “chất xám “, nhưng chưa có nhiều doanh nghiệp giành sự quan tâm thoả đáng cho vấn đề này. Có chăng chỉ là một số ít doanh nghiệp quan tâm, chú trọng thực hiện nhưng hiệu quả đem lại không cao do thiếu cơ sở khoa học về lý luận cũng như thực tiễn, về khả năng nguồn lực của doanh nghiệp cũng như năng lực, trình độ của nhà quản trị. Đồng thời trong quá trình thực tập tại Công ty Xăng Dầu Quân Đội em thấy chính sách đãi ngộ tài chính của công ty còn nhiều hạn chế. Xuất phát từ lý do trên em chọn đề tài “Cải thiện công tác đãi ngộ tài chính tại Công ty Xăng Dầu Quân Đội “.


  *Mục đích nghiên cứu:

  Với mục đích nghiên cứu những lý luận cơ bản của công tác đãi ngộ tài chính, đi sâu lý giải những tác dụng đối với người lao động nói riêng và các doanh nghiệp nói chung; trên cơ sở đó tìm hiểu thực trạng công tác đãi ngộ tài chính tại công ty, đánh giá những thành công và những hạn chế. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện công tác đãi ngộ tài chính giúp ban lãnh đạo công ty nhìn nhận và nắm bắt một cách tường tận vấn đề để có chiến lược quản trị nhân sự và những chính sác đãi ngộ nhân sự, đặc biệt là chính sách đãi ngộ tài chính hợp lý, phù hợp với công ty trong xu thế hội nhập.

  *Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

  Luận văn nghiên cứu về công ty Xăng Dầu Quân Đội và các mối quan hệ với công ty, trong phạm vi nội dung: “ Cải thiện công tác đãi ngộ tài chính tại Công ty Xăng Dầu Quân Đội “.

  *Phương pháp nghiên cứu:

  Luận văn được viết dựa trên nghiên cứu lý luận quản trị doanh nghiệp nói chung và quản trị nhân sự nói riêng, kết hợp với những nghiên cứu thực tiễn các hoạt động đãi ngộ tài chính tại Công ty Xăng Dầu Quân Đội. Với phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng, phương pháp phân tích thống kê, phương pháp điều tra chọn mẫu, phương pháp phân tích kinh tế, phương pháp tham khảo tài liệu, thu thập các nguồn thông tin qua sách, báo, internet và các tài liệu, số liệu của công ty, từ đó phân tích làm rõ vấn đề.

  *Đóng góp khoa học của luận văn:

  Về mặt học thuật: Luận văn hệ thống hoá lý luận về đãi ngộ nhân sự và công tác đãi ngộ tài chính phù hợp với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế đất nước.

  Về mặt thực tiễn: Luận văn nêu ra những hạn chế còn tồn tại trong chính sách đãi ngộ tài chính của công ty. Xác định rõ nguyên nhân của những hạn chế đó và đưa ra các giải pháp khắc phục phù hợp với tình hình phát triển mới.

  *Kết cấu luận văn:

  Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn tốt nghiệp gồm những nội dung chính sau:

  Chương I: Lý luận chung về đãi ngộ nhân sự và công tác đãi ngộ tài chính trong doanh nghiệp

  Chương II: Tình hình kinh doanh và thực trạng đãi ngộ tài chính tại công ty Xăng Dầu Quân Đội.

  Chương III: Một số giải pháp nhằm cải thiện công tác đãi ngộ tài chính tại công ty Xăng Dầu Quân Đội.

  MỤC LỤC

  Trang

  LỜI NÓI ĐẦU 3

  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 6


  1.1.Tầm quan trọng của đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp 6

  1.1.1 Khái niệm đãi ngộ nhân sự 6

  1.1.2 Vai trò của đãi ngộ nhân sự 7

  1.1.3 Các hình thức đãi ngộ nhân sự 8

  1.2.Nội dung cơ bản của đãi ngộ tài chính trong doanh nghiệp 11

  1.2.1 Khái niệm đãi ngộ tài chính 11

  1.2.2 Vai trò của đãi ngộ tài chính 11

  1.2.3 Các hình thức đãi ngộ tài chính 15

  1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đãi ngộ tài chính

  trong doanh nghiệp 24

  1.3.1 Môi trường của công ty 24

  1.3.2 Thị trường lao động 25

  1.3.3 Bản thân nhân viên 27

  1.3.4 Bản thân công việc 28

  CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI 29

  2.1.Một số nét khái quát về công ty Xăng Dầu Quân Đội 29

  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 29

  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 31

  2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty 32

  2.1.4 Một số đặc điểm kinh doanh của công ty 34

  2.2.Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình sử dụng

  lao động

  2.2.1 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong

  3 năm 2004-2005-2006 36

  2.2.2 Phân tích tình hình sử dụng lao động của công ty 38

  2.3. Thực trang đãi ngộ tài chính tại công ty Xăng Dầu Quân Đội 41

  2.3.1 Thực trang đãi ngộ qua tiền lương 41

  2.3.2 Thực trang đãi ngộ qua tiền thưởng 43

  2.3.3 Thực trang đãi ngộ qua cổ phần 45

  2.3.4 Thực trang đãi ngộ qua phụ cấp 45

  2.3.5 Thực trang đãi ngộ qua trợ cấp 48

  2.3.6 Thực trang đãi ngộ qua phúc lợi 53

  2.4.Đánh giá về công tác đãi ngộ tài chính tại công ty Xăng Dầu

  Quân Đội 56

  4.1 Đánh giá về đãi ngộ tài chính thông qua cảm nhận của nhân viên 56

  4.2 Đánh giá chung về công tác đãi ngộ tài chính của công ty 58

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI 65

  3.1.Mục tiêu và phương hướng của công ty trong thời gian tới 65

  3.1.1 Mục tiêu của công ty 65

  3.1.2 Phương hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh 66

  3.1.3 Phương hướng nâng cao hiệu quả công tác đãi ngộ tài chính 67

  3.2.Một số giải pháp nhằm cải thiện công tác đãi ngộ tài chính 69

  3.2.1 Những giải pháp chung 69

  3.2.2 Những giải pháp cụ thể 71

  3.3.Kiến nghị cá nhân 84

  3.3.1 Một số kiến nghị với hoạt động kinh doanh 84

  3.3.2 Một số kiến nghị với công tác đãi ngộ tài chính 86

  KẾT LUẬN 89

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Xem Thêm: Cải thiện công tác đãi ngộ tài chính tại Công ty Xăng Dầu Quân Đội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cải thiện công tác đãi ngộ tài chính tại Công ty Xăng Dầu Quân Đội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status