Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001: 2001 tại Xí nghiệp Sông Đà 802

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001: 2001 tại Xí nghiệp Sông Đà 802


  Lời mở đầu

  Ngày nay môi trường kinh doanh luôn biến đổi không ngừng, cộng với việc sự cạnh tranh toàn cầu và sức ép của người tiêu dùng đã buộc các doanh nghiệp phải hết sức coi trọng về vấn đề đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp mình. Chất lượng sản phẩm trở thành một nhân tố cơ bản quyết định sự thành bại trong cạnh tranh, quyết định sự tồn tại và lớn mạnh của doanh nghiệp.
  Đổi mới quản lý chất lượng và việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 trong doanh nghiệp là việc làm hết sức cần thiết. Hệ thống quản lý chất lượng này sẽ làm thay đổi nếp nghĩ và cách làm cũ, tạo ra một phong cách, một bộ mặt mới cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo nền móng cho sản phẩm có chất lượng, góp phần tăng năng suất và giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm, tăng uy tín của Xí nghiệp về đảm bảo chất lượng. Đây là việc làm có tính chiến lược của Xí nghiệp nó phù hợp với xu thế của đất nước và thế giới. Trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp Sông Đà 802 - Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Sông Đà 8, tôi quyết định chọn đề tài: "áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001: 2001 tại Xí nghiệp Sông Đà 802" làm đề tài thực tập tốt nghiệp. Đề tài này ngoài lời mở đầu và kết luận, gồm có 3 phần:

  Phần I: Giới thiệu chung về Xí nghiệp Sông Đà 802.
  Phần II: Thực trạng về kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001: 2000 tại Xí nghiệp .
  Phần III: Một số giải pháp về kế hoạch xây dựng và áp dụng thành công hệ thống QLCL ISO 9001: 2000 tại Xí nghiệp Sông Đà 802.

  Trong phạm vi đề tài thực tập này, tôi tập trung nghiên cứu mảng áp dụng QLCL ISO 9001: 2000 của Xí nghiệp , đồng thời cũng nêu lên những lợi ích cụ thể của việc áp dụng hệ thống, bên cạnh đó cũng nêu lên những thuận lợi và khó khăn mà Xí nghiệp cần phải khắc phục, đặc biệt là đề tài cũng đưa ra các giải pháp cụ thể sát với tình hình thực tế, giúp cho Xí nghiệp thực hiện tiến hành áp dụng hệ thống thành công và duy trì hệ thống có hiệu quả. Với mong muốn góp thêm một vài ý kiến nhỏ bé của mình về quá trình áp dụng ISO 9001:2000 tại Xí nghiệp , tuy nhiên do trình độ lý luận và thời gian thực tập tại Xí nghiệp có hạn, nên vấn đề nghiên cứu của tôi không thể tránh được các thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ và góp ý của các thầy cô giáo để cho tôi có thể hoàn thiện hơn những suy nghĩ và hiểu biết thêm về những vấn đề này.
  Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo đã giảng dạy cho tôi. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo: Ngô Thị Việt Nga đã trực tiếp hướng dẫn tôi thực hiện và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này
  Mục lục
  lời mở đầu 1
  Phần I: Giới thiệu chung về Xí nghiệp TNHH Nhà nước một thành viên sông Đà 8 3

  1. Lịch sử hình thành và phát triển 3
  2. Cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp 4
  3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp 6
  Phần II: thực trạng về kế hoạch kinh doanh và áp dụng hệ thống qlcl theo Iso 9001 : 2000 tại Xí nghiệp sông đà 8 11
  1. Các đặc điểm về kinh tế kỹ thuật 11
  1.1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức 11
  1.2. Đặc điểm về lao động 11
  1.3. Đặc điểm về nguyên vật liệu và máy móc thiết bị 14
  1.3.1. Nguyên vật liệu 14
  1.3.2.Công nghệ, cơ sở vật chất và trang thiết bị 15
  2. Tình hình quản lý chất lượng tại Xí nghiệp 17
  2.1. Phân tích tình hình đảm bảo chất lượng của Xí nghiệp 17
  2.1.1. Thành tựu đạt được 17
  2.2.2. Một số yếu kém trong quản lý chất lượng của Xí nghiệp Sông Đà 802 21
  2.3. Sự cần thiết phải áp dụng ISO 9001 tại Sông Đà 8 22
  2.4. Những khó khăn khi nghiên cứu triển khai áp dụng ISO 9001 ở Xí nghiệp Sông Đà 802 24
  2.4.1. Khó khăn bên trong Xí nghiệp 24
  2.4.2. Khó khăn bên ngoài doanh nghiệp 25
  2.5. Những thuận lợi đối với việc áp dụng ISO 9001 tại Sông Đà 8 26
  2.5.1. Thuận lợi bên trong Xí nghiệp 26
  2.5.2. Thuận lợi bên ngoài Xí nghiệp 26
  3. Nội dung của kế hoạch nghiên cứu và xây dựng hệ thống ISO 9001 : 2000 của Xí nghiệp Sông Đà 802 27
  3.1. Nội dung kế hoạch 27
  3.1.1. Thành lập ban chỉ đạo 27
  3.1.2. Đào tạo về quản lý chất lượng và các yêu cầu ISO 9001 : 2000 28
  3.1.3. Khảo sát tình hình thực trạng của Xí nghiệp với các yêu cầu tiêu chuẩn 28
  3.1.4. Thiết kế hệ thống 29
  3.1.5. Phân công viết tài liệu, hướng dẫn viết văn bản. 31
  3.1.6. Hướng dẫn Xí nghiệp viết tài liệu theo kế hoạch 31
  3.1.7. Xem xét, hoàn thiện các văn bản 32
  3.1.8. Phổ biến tài liệu 32
  3.1.9. Theo dõi việc thực hiện, cải tiến hệ thống văn bản 32
  3.1.10.Phổ biến ISO 9000 cho tất cả nhân viên 32
  3.1.11. Đào tạo đánh giá viên nôi bộ 33
  3.1.12. Lập kế hoạch, triển khai đánh giá nội bộ 33
  3.1.13. Hướng dẫn khắc phục các điểm không phù hợp 34
  3.1.14. Họp xem xét của lãnh đạo Xí nghiệp 35
  3.1.15. Tổ chức đánh giá thử 35
  3.1.16.Xem xét hướng dẫn Xí nghiệp khắc phục các lỗi sau đánh giá thử 35
  3.1.17 Hướng dẫn các công việc chuẩn bị cho chứng nhận 35
  3.1.18 Đánh giá chứng nhận 36
  3.1.19. Hướng dẫn khắc phục lỗi sau chứng nhận (nếu có) 36
  3.1.20. Kết thúc dự án 36
  4.Thực trạng về vấn đề chất lượng quản lý chất lượng của Xí nghiệp 36
  Phần III: Một số giải pháp về kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL theo ISO 9001-2000 tại Xí nghiệp Sông Đà 802 38
  1.1. Phương hướng nâng cao sản xuất nói chung 38
  1.2. Phương hướng nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả công tác quản lý chất lượng tại Xí nghiệp trong một số năm tới 39
  2. Một số giải pháp trong việc nghiên cứu triển khai áp dụng ISO 9001:2000 tại Xí nghiệp Sông Đà 802 41
  2.1. Giải pháp 1 41
  2.1.1. Tiếp tục xem xét tính hợp lý của hệ thống văn bản hiện hành 41
  2.1.2. Nghiên cứu và vận dụng kinh nghiệm của các doanh nghiệp, tổ chức đã áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 42
  2.1.3. Xem xét tính hiệu lực của hệ thống qua các kỳ đánh giá chất lượng nội bộ 43
  2.2. Giải pháp 2 44
  2.2.1. Tổ chức các lớp học về ISO 9001:2000 cho cán bộ công nhân viên trong Xí nghiệp 44
  2.2.2. Tăng cường hành động của lãnh đạo Xí nghiệp 46
  2.2.3. Ban chỉ đạo ISO 9001:2000 cần phải thường xuyên kiểm tra và đánh giá quá trình thực hiện ISO 9001:2000 48
  2.3. Giải pháp 3 50
  2.4. Giải pháp 4 50
  2.5. Giải pháp 5 51
  3. Một số kiến nghị 52
  Kết luận 57
  Tài liệu tham khảo 58  Xem Thêm: Áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001: 2001 tại Xí nghiệp Sông Đà 802
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001: 2001 tại Xí nghiệp Sông Đà 802 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Danh gia Iso 9001-2001 tai cty

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status