Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện chiến lược xuất khẩu tại Xí nghiệp may Xuất khẩu Thanh Trì

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện chiến lược xuất khẩu tại Xí nghiệp may Xuất khẩu Thanh Trì


  LỜI NÓI ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

  Xuất khẩu là một hướng đi đúng của những nước công nghiệp hoá - hiện đại hoá đi sau. Xuất khẩu dệt may là ngành đóng góp thứ hai vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội nước ta, xuất khẩu các sản phẩm may mặc có vị trí quan trọng, giúp khai thác lợi thế so sánh của Việt Nam so với thế giới, giải quyết việc làm cho người lao động
  Với những điều kiện biến động trên thị trường hiện nay, đặc biệt là Việt Nam vừa mới gia nhập WTO, nó vừa tạo nhiều cơ hội lớn vừa là đe doạ đối với các doanh nghiệp xuất khẩu may thì mỗi doanh nghiệp cần có một chiến lược khoa học, phù hợp điều kiện doanh nghiệp và tình hình thị trường quốc tế. Xí Nghiệp may Xuất khẩu Thanh Trì là doanh nghiệp gia công xuất khẩu hàng may mặc có uy tín ở Việt Nam. Trong tình hình mới, Xí nghiệp cũng cần xây dựng cho mình một chiến lược thích ứng với môi trường. Theo đó chiến lược 2006-2010 sẽ là trước mắt để khẳng định vị trí của Xí Nghiệp may Xuất khẩu Thanh Trì trên thị trường quốc tế trong tương lai. Leo những bậc thang một cách cẩn thận sẽ giúp Xí Nghiệp may Xuất khẩu Thanh Trì chinh phục được những đỉnh cao trong tương lai không xa.
  Xuất khẩu từ lâu đã trở thành hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Xí Nghiêp, chiếm hơn 90% năng lực sản xuất, đóng góp 95% doanh thu của Xí nghiệp. Nên hoạch định cho nó một chiến lược là cần thiết. Đã qua rồi cái thời mà Nhà nước giao đơn hàng và Xí nghiệp sản xuất theo còn không quan tâm gì đến khách hàng ra sao, ngày nay Xí nghiệp phải tự mình tổ chức sản xuất, thiết kế mẫu mã, đàm phán với đối tác để ký được hợp đồng. Có được một chiến lược xuất khẩu phù hợp sẽ làm cho cánh tay phải của Xí Nghiệp thêm dẻo dai. Vì một chiến lược thông thường được xây dựng trước khi nó diễn ra nên không tránh khỏi sự đánh giá thiếu chính xác về môi trường, ảnh hưởng bởi tham vọng quá lớn của mục tiêu nên cần phải được đánh giá, xem xét lại nội dung chiến lược xuất khẩu của Xí nghiệp. Vì vậy em chọn đề tài “Hoàn thiện chiến lược xuất khẩu tại Xí nghiệp may Xuất khẩu Thanh Trì” nhằm vận dụng các kiến thức đã học để hoàn thiện chiến lược xuất khẩu của Xí Nghiệp may Xuất khẩu Thanh Trì trong giai đoạn 2006-2010.
  2. Mục đích nghiên cứu
  - Điểm qua những lý thuyết về xuất khẩu, chiến lược xuất khẩu của doanh nghiệp.
  - Giới thiệu và vận dụng một số mô hình kinh tế trong hoàn thiện chiến lược xuất khẩu của Xí nghiệp.
  - Trên cơ sở đó đưa ra những ý kiến để hoàn thiện chiến lược xuất khẩu của Xí Nghiệp.
  3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu:
  - Đối tượng nghiên cứu: xuất khẩu, chiến lược xuất khẩu, bản chiến lược xuất khẩu của Xí Nghiệp may Xuất khẩu Thanh Trì.
  - Phạm vi nghiên cứu: Xí Nghiệp may Xuất khẩu Thanh Trì.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  - Phương pháp thống kê, dự báo
  - Phương pháp phân tích, tổng hợp
  - Phương pháp chuyên gia
  - Phương pháp toán và lượng hoá
  5. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp
  Chương I: Cơ sở lý luận về chiến lược xuất khẩu của doanh nghiệp ngành may
  Chương II: Đánh giá chiến lược xuất khẩu của Xí Nghiệp may Xuất khẩu Thanh Trì trong giai đoạn 2006-2010
  Chương III: Hoàn thiện chiến lược xuất khẩu của Xí Nghiệp may Xuất khẩu Thanh Trì trong giai đoạn 2006-2010  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 1

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
  2. Mục đích nghiên cứu 2
  3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu: 2
  4. Phương pháp nghiên cứu: 2
  5. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp 2
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP NGÀNH MAY 3
  I. Một số vấn đề về hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp 3
  1. Xuất khẩu 3
  2. Vai trò xuất khẩu đối với doanh nghiệp may 4
  3. Các phương thức xuất khẩu chủ yếu của doanh nghiệp may 5
  3. 1 Xuất khẩu trực tiếp: 5
  3.2 Xuất khẩu uỷ thác: 5
  3. 3 Mua bán đối lưu 5
  3. 4 Gia công xuất khẩu 6
  3. 5 Tái xuất khẩu 7
  3. 6 Giao dịch qua trung gian 7
  II. Tổng quan về chiến lược xuất khẩu 7
  1. Chiến lược kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp 7
  2. Chiến lược xuất khẩu 9
  2. 1. Khái niệm 9
  2. 2. Nội Dung Chiến lược xuất khẩu 10
  III. Hoàn thiện chiến lược xuất khẩu của doanh nghiệp 11
  1. Quy trình hoàn thiện chiến lược xuất khẩu của doanh nghiệp 11
  1. 1Khẳng định sứ mệnh, mục tiêu của doanh nghiệp 11
  1. 2 Đánh giá chiến lược xuất khẩu của doanh nghiệp 12
  1. 3. Đưa ra những ý kiến và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược xuất khẩu của doanh nghiệp 14
  2. Một số mô hình phân tích chiến lược xuất khẩu của doanh nghiệp 15
  2.1.Các mô hinh nghiên cứu và dự báo môi trường 15
  2. 2. Các mô hình đánh giá sự phù hợp chiến lược của doanh nghiệp với môi trường. 16
  2. 3. Các mô hình phân tích chiến lược xuất khẩu 17
  CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU THANH TRÌ GIAI ĐOẠN 2006-2010 18
  I. Nội dung chiến lược xuất khẩu của Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì trong giai đoạn 2006-2010 18
  1. Giới thiệu Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì 18
  2. Tầm nhìn chiến lược xuất khẩu của Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì trong giai đoạn 2006-2010 18
  3. Chiến lược cấp doanh nghiệp 18
  4. Chiến lược cấp ngành kinh doanh 19
  4. 1 Chiến lược cạnh tranh: 19
  4.2 Chiến lược hợp tác 20
  5. Chiến lược chức năng 20
  5.1Chiến lược Marketing 20
  5. 2 Chiến lược tài chính 23
  5. 3 Chiến lược nguồn nhân lực: 23
  5. 4 Chiến lược nghiên cứu và phát triển: 24
  6. Lựa chọn các phương thức xuất khẩu: 24
  II. Đánh giá chiến lược xuất khẩu của Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì giai đoạn 2006-2010 24
  1. Khẳng định sứ mệnh, mục tiêu của Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì 24
  1. 1.Khẳng định sứ mệnh của Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì. 24
  1. 2 Mục tiêu và phương hướng đến 2010 25
  1. 3. Quan điểm phát triển của Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì 29
  2. Đánh giá lý do hình thành chiến lược xuất khẩu của Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì giai đoạn 2006-2010. 29
  2. 1. Dùng mô hình phân tích môi trường vĩ mô 30
  2.2. Dùng mô hình SWOT 32
  2. 3. Dùng mô hình lượng giá các yếu tố bên ngoài EFE 33
  2. 4. Dùng mô hình lượng giá các yếu tố bên trong IFE 34
  2.5. Dùng mô hình bên trong bên ngoài (IE) 36
  3. Đánh giá nội dung chiến lược xuất khẩu của Xí nghiệp 36
  3. 1 Mô hình chiến lược tổng thể 36
  3. 2. Ma trận GE: 37
  3. 3 Đánh giá khái quát Chiến lược xuất khẩu của Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì: 39
  3.4. Đánh giá giải pháp, công cụ của chiến lược 41
  4. Đánh giá kết quả, ảnh hưởng của chiến lược xuất khẩu của Xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì giai đoạn 2006-2010 44
  4. 1 Đánh giá định tính 44
  4. 2 Đánh giá định lượng 50
  CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU THANH TRÌ GIAI ĐOẠN 2006-2010 51
  I. Những kiến nghị hoàn thiện chiến lược xuất khẩu của Xí nghiệp 51
  1. Tầm nhìn chiến lược: 51
  2. Chiến lược cấp doanh nghiệp 51
  3. Chiến lược cấp ngành kinh doanh 52
  3.1 Chiến lược cạnh tranh: 52
  3. 2 Chiến lược hợp tác 53
  4. Chiến lược chức năng 53
  4.1 Chiến lược Marketing: 53
  4. 2 Chiến lược tài chính 56
  4. 3 Chiến lược nguồn nhân lực: 57
  4. 4 Chiến lược nghiên cứu và phát triển: 58
  5. Lựa chọn các phương thức xuất khẩu: 60
  II. Một số điều kiện để thực hiện kiến nghị chiến lược xuất khẩu thành công 61
  1. Đối với Nhà nước 61
  2. Đối với Hiệp hội các nhà sản xuất hàng dệt may, Tập đoàn dệt – may Việt Nam 63
  KẾT LUẬN 64
  TÀI LIỆU THAM KHẢO: 65  Xem Thêm: Hoàn thiện chiến lược xuất khẩu tại Xí nghiệp may Xuất khẩu Thanh Trì
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện chiến lược xuất khẩu tại Xí nghiệp may Xuất khẩu Thanh Trì sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status